Οικονομική Επιτροπή

2012 Πίνακας 17

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28.5.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 17/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την επικαιροποίηση της υπ’
αριθμ. 109/2010 απόφασης της ΝΕ
Ροδόπης.

320

Την επικαιροποίηση της ανάθεσης της
παράστασης και εκπροσώπησης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώπιον του
Τριμελούς Εφετείου Θράκης στην ίδια ορισθείσα
δικηγόρο Παρθενόπη Μαρουφίδου κατά την
δικάσιμο της 25-5-2012 των αιτήσεων-κλήσεων 1.
Ιωάννη Παπαβασιλείου του Χρήστου, 2. Ζήση
Χατζόπουλου του Δημητρίου, 3. Γεωργίου
Μπουρδούνη του Αναστασίου, 4. Αναστασίου
Μπουρδούνη του Αριστείδη και 5. Ροδόπης
Βαφειάδη το γένος Βαλασίδη καθώς και σε τυχόν
αναβολές αυτής.

2

Εισήγηση για την έγκριση της 3ης
Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της
ΠΑΜΘ οικονομικού έτους 2012

--

Αποσύρει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση,
προκειμένου να παρασταθεί η αρμοδία υπηρεσία
που το εισηγείται

3

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
1/2012 δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού
για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με την
ανάθεση εργασιών καθαριότητας των
κτιρίων της έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ
Ροδόπης.

321

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1/2012 της
επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη σχετικά με
την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των κτιρίων
της έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
προϋπολογισμού €148.500,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και
συγκεκριμένα:
1. Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών: 1)
ΠΑΣΙΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ διότι οι ημερομηνίες όλων
των υπεύθυνων δηλώσεων που εμπεριέχονται
στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας στο
Διαγωνισμό είναι μεταγενέστερες της ημερομηνίας
που αναγράφεται στο συνοδευτικό δελτίο
ταχυμεταφοράς και 2) ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
διότι η υπεύθυνη δήλωση, που εμπεριέχεται στο
φάκελο της τεχνικής προσφοράς και αναγράφει
ότι: ‘όλα τα άτομα που θα απασχολήσει πληρούν
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της
Διακήρυξης, έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση
και φέρουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και
απαριθμεί τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς και τα πιστοποιημένα με
ISO αναλώσιμα’, είναι ανυπόγραφη.
2. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά των :1) ΦΩΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2) ΥΑΔΕΣ Α.Ε., 3)ΑΦΟΙ
ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. «F.C.S.» και 4)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. , ως πλήρη και συνεπώς τη
συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι, την αποσφράγιση των
φακέλων, της οικονομικής προσφοράς τους.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος
ψήφισε Λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να
δίνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές
εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να
προσληφθεί προσωπικό για να καλύψει τις
ανάγκες.

4

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού
επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Συντήρηση καναλιών &
αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής
Μαγγάνων».

322

1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση καναλιών &
αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής
Μαγγάνων»
2. Την επιτόπια διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης ,
παρουσία των ενδιαφερομένων και όπως ρητά
ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 4.2 α) της
Διακήρυξης , μεταξύ των δύο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων 1.ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
2. ΠΑΤΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ που υπέβαλαν τις
ίδιες προσφορές.
3. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου «Συντήρηση
καναλιών & αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής
Μαγγάνων», όπως προέκυψε από την επιτόπια
διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης τον
«ΠΑΤΕΓΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟ».

5  

 

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση
καναλιών και αποστραγγιστικών τάφρων
περιοχής Μυρωδάτου».

 

323

1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση καναλιών
και αποστραγγιστικών τάφρων περιοχής
Μυρωδάτου».
2. Την επιτόπια διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης ,
παρουσία των ενδιαφερομένων και όπως ρητά
ορίζεται στο άρθρο 4.2 α της Διακήρυξης ,
μεταξύ των δύο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 1.
ΜΑΡΙΝΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΗ και 2. ΖΑΡΡΑ ΣΥΜΕΩΝ
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές.
3. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου «Συντήρηση
καναλιών και αποστραγγιστικών τάφρων
περιοχής Μυρωδάτου», όπως προέκυψε από
την επιτόπια διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης τον
«ΜΑΡΙΝΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΗ»

6  

Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου
επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, των
όρων της διακήρυξης δημόσιου
διαγωνισμού και της συγκρότησης
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Ανάπλαση Πλατείας Άνω Καρυόφυτου»,
προϋπολογισμού €260.000,00 με ΦΠΑ.

324

1. Εγκρίνει για το υποέργο «Ανάπλαση πλατείας
Άνω Καρυοφύτου», προϋπολογισμού
260.000,00 € με το Φ.Π.Α. του έργου
«Ανάπλαση πλατείας Άνω Καρυοφύτου»:
α) Ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης
τον ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο
3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων»
β)Τη συνημμένη διακήρυξη της δημοπρασίας με
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων», με τις
παρατηρήσεις της Οικονομικής Επιτροπής

όπως καταγράφτηκαν στα πρακτικά, και
2. Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με
το από 23-4-2012 συνημμένο Πρακτικό
κλήρωσης αποτελούμενη από τους:
1. Κολώνια Αγγελο, Αρχιτέκτων Μηχανικό στην
ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρο
2. Καραχρήστου Γρηγορία, Πολιτικό Μηχανικό
στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως αναπληρώτρια
Πρόεδρος
3. Παπαδοπούλου Αθηνά, Εργοδηγός Δομ.
Έργων στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος
και αναπληρωματικά μέλη:
1. Ρόιδου Βασιλική, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ στην
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
2. Μαύρου Αναστασία, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
3. Καλπακτσίδου Δέσποινα, Αγρ. Τοπογράφο
στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης
Επίσης εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των
εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται
και γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού την
Τσιμηρίκα Μαρία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. με
αναπληρώτρια την Τάσσου Μαρία Γραμματέα
Δ.Ε.

7

Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης
και συγκρότηση επιτροπών πρόχειρου
διαγωνισμού της ΠΕ Έβρου για την
προμήθεια χρωμάτων.

--

Αποσύρει το θέμα για επόμενη συνεδρίαση,
προκειμένου να υποβληθεί από την υπηρεσία νέα
διακήρυξη η οποία θα αφορά σε ανοικτό και όχι
πρόχειρο διαγωνισμό .

8

Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών
δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή
υπόστεγου άλατος στο Σοφικό»
προϋπολογισμού: 50.000,00€ με ΦΠΑ
χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ.

325

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους και τεύχη
δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ»
προϋπολογισμού 50.000,00€ με Φ.Π.Α
χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 Π.Α.Μ.Θ με
ΚΕ: 121002022 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με
δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία
ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον
ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το
σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
(Αρθρο 5 του Ν.3669/08) και συγκροτεί επιτροπή
διαγωνισμού, σύμφωνα με το από 09-05-2012
πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με
Γ’β , Πρόεδρο
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΤΕ Τοπογράφο
Μηχανικό με Β’β, Μέλος
3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό
με Δ’β, Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό
με Γ’β
2. ΤΑΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΕ Μηχανολόγο
Μηχανικό με Δ΄β
3. ΜΠΕΔΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕ Εργοδηγό με Β’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β
με αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β.

9

Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών
δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή
κτηρίου Κέντρου Σουφλίου»
προϋπολογισμού: 13.000,00€ με ΦΠΑ
χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ.

326

Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών
δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή
κτηρίου Κέντρου Σουφλίου»
προϋπολογισμού: 13.000,00€ με ΦΠΑ
χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 ΠΑΜΘ.

10

Εισήγηση για την έγκριση ορισμού
Νομικού προκειμένου να ασκηθεί έφεση
ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά
της υπ’ αριθμ. 144/2011 οριστικής
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αλεξανδρούπολης που αφορά σε αγωγή
υπαλλήλων της ΠΕ Έβρου κατά της
ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου για την καταβολή σ’
αυτούς των αναφερομένων στην αγωγή
ποσών.

327

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά)
Να παρασχεθεί η εντολή στις δικηγόρους της
Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου, Ελένη
Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου -
Τσιακαρούδη, όπως, από κοινού ή χωριστά,
ασκήσουν έφεση ενώπιον του αρμοδίου
Δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ.144/2011
οριστικής απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης .
Μειοψήφησαν τα μέλη Κωνσταντίνος Μιχελής και
Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν Λευκό διότι
θεωρούν ότι οι υπάλληλοι πρέπει να δικαιωθούν
και επομένως κρίνουν μη απαραίτητη την άσκηση
έφεσης από πλευράς της ΠΑΜΘ.

11  

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου με
το Σύλλογο «Αρχείο Μουσικολαογραφικής
Παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης»
μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.

328

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ/ΠΕ
Έβρου με το Σύλλογο «Αρχείο
Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης
Αηδονίδης» μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και
την κάλυψη δαπάνης ποσού 720€ που αφορά τη
δαπάνη διαμονής των βασικών καλλιτεχνών της
εκδήλωσης καθώς επίσης και το κόστος της
εκτύπωσης του έντυπου υλικού της παράστασης,
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ/ΠΕ
Έβρου με το Σύλλογο «Αρχείο
Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης
Αηδονίδης» μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και
την κάλυψη δαπάνης ποσού 720€ που αφορά τη
δαπάνη διαμονής των βασικών καλλιτεχνών της
εκδήλωσης καθώς επίσης και το κόστος της
εκτύπωσης του έντυπου υλικού της παράστασης,
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της

12

Εισήγηση για την έγκριση πρότασης για τη
δημιουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου στη
μουσουλμανική συνοικία της οδού
Άβαντος στην Αλεξανδρούπολη.

329

Εγκρίνει την δημιουργία και την κάλυψη του
κόστους λειτουργίας καλλιτεχνικού εργαστηρίου
στη συνοικία της οδού Άβαντος στην
Αλεξανδρούπολη, το οποίο ανέρχεται στα 5.000 €
(με ΦΠΑ) και αφορά στην αμοιβή του Θρακικού
Θεάτρου Σκιών, που θα έχει την κύρια επιμέλεια
και τον συντονισμό, καθώς και όλο το καλλιτεχνικό
και δημιουργικό κομμάτι. Η δαπάνη θα γίνει σε
βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου του Ειδικού
Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχεται
από ΚΑΠ και συγκεκριμένα το έργο «Έργα
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».

13

Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης
και λοιπών τευχών που αφορούν την
«Προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος»
για τις ανάγκες συντηρήσεως του Εθνικού
και Επαρχιακού οδικού δικτύου χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας.

330

Εγκρίνει την συνημμένη διακήρυξη και λοιπά
τεύχη που αφορούν την «Προμήθεια λευκού
ακρυλικού χρώματος» προϋπολογισμού
43.911,00 € με ΦΠΑ , για τις ανάγκες
συντηρήσεως του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού
δικτύου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δράμας.

14

Εισήγηση για την έγκριση 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και
συμπληρωματική σύμβασης του έργου:
«Συντήρηση Εθνικού και επαρχιακού
δικτύου»

331

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών ποσού 197.805,35€ και τη
συμπληρωματική σύμβαση ποσού 98.899,98€
του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και επαρχιακού
δικτύου» συνολικής δαπάνης 296.705,33€ .

15

Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης
05/2012 επαναληπτικού πρόχειρου
διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου «για
την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου
της ΠΕ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του
έργου, ενός έτους από την υπογραφή της
σύμβασης και με
προϋπολογισμό:33.000,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

332

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ, 1 λευκό και 1 κατά)
Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη 05/2012 του
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού, με τις
παρατηρήσεις όπως καταγράφτηκαν στα
Πρακτικά, ανάδειξης αναδόχου «για την φύλαξη
των χώρων του Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με
χρονική διάρκεια του έργου, ενός έτους από την
υπογραφή της σύμβασης και με
προϋπολογισμό:33.000,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκροτεί
επιτροπές διαγωνισμού σύμφωνα με το από 18-
11-2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας
κλήρωσης, ως ακολούθως:
Α)Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων του
πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από
την Καραβασίλη Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Λαζαρίδη Ελευθέριο του κλάδου ΤΕ
Τεχνολογίας Γεωπονίας-Αλιείας-Τροφίμων που
υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ως μέλος,
αναπληρούμενο από τον Καβούνη Κοσμά του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που
υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού

3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος,
αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που
υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής, θα εκτελεί o
Ασημής Αθανάσιος, που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από
την Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, η
σύνταξη πρακτικού και η εισήγηση της
αξιολόγησης στην Οικονομική Επιτροπή
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.
Β) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου
15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν.
3886/2010,του πρόχειρου επαναληπτικού
διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους, της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας:
1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο,
αναπληρούμενη από την Ναλπαντίδου
Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως μέλος,
αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου Αθανασία
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που
υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής
Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικ/κού-
Οικ/κού ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τζίμα
Αναστασία του κλάδου ΤΕ Διοικ/κού-Οικονομικού
που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης.
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των
υποβληθέντων ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο
15 του Π.Δ.118/07 και των προσφυγών του
Ν.3886/2010.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κωνσταντίνος Μιχελής ο
οποίος ψήφισε Λευκό διότι δεν συμφωνεί με τη
φύλαξη μόνο του Διοικητηρίου της Καβάλας και
Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Κατά διότι δεν
είναι σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους
υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο
κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί
προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκε

16

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με το Μορφωτικό Πολιτιστικό
Σύλλογο Πολύστυλου Καβάλας ετήσιου
πανηγυριού.

333

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο
Πολύστυλου Καβάλας ετήσιου πανηγυριού καθώς
και την κάλυψη μέρους του κόστους της
διοργάνωσης με το ποσό των 1.000€,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά στη
συμμετοχή μουσικού σχήματος από τον
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ , με ΑΦΜ 122541691, σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,
του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού
έτους 2012.

17

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής
Ν. Καβάλας, το Δήμο Καβάλας και το ΤΕΙ
Καβάλας της 16ης χορωδιακής συνάντησης
Καβάλας.

334

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Ν.
Καβάλας, το Δήμο Καβάλας και το ΤΕΙ Καβάλας
της 16ης χορωδιακής συνάντησης Καβάλας και
την κάλυψη μέρους του κόστους της διοργάνωσης
με α) την κάλυψη των εκτυπώσεων αφισών και
προσκλήσεων με το ποσό των 1.000€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρεία
ΧΑΡΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ
095445987 και β) την ηχητική κάλυψη με το
ποσό των 1.500 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
από την επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΣΙΤΗΣ , με
ΑΦΜ 079724779, σύνολο 2.500€,σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού
Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.

18

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το
Ελληνογερμανικό δίκτυο Δήμων, Διήμερου
FORUM στην ΠΑΜΘ με θέμα: «Το Νέο
πρόσωπο του Τουρισμού – Δημιουργία
προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και
πολλαπλών εμπειριών».

335

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το
Ελληνογερμανικό δίκτυο Δήμων, Διήμερου
FORUM στην ΠΑΜΘ με θέμα: «Το Νέο πρόσωπο
του Τουρισμού – Δημιουργία προϊόντων υψηλών
προδιαγραφών και πολλαπλών εμπειριών»
καθώς και την κάλυψη δαπάνης συνολικού
ποσού 9.723,00€ που αναλύεται ως εξής :
1. ποσού 2.973,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072
Κ.Α.Ε. 0844 οικονομικού έτους 2012 για
να διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων που
αφορούν :
 Υπηρεσίες Διερμηνείας προϋπολογισμού
1.353,00€
 Μετακίνηση των μελών της αποστολής κατά
την διάρκεια της 2ης ημέρας προϋπολογισμού
600,00€
 Γεύμα 2ης ημέρας των μελών της Γερμανικής
αποστολής κατά την διάρκεια πραγματοποίησης
του Ελληνογερμανικού Forum προϋπολογισμού
720,00€
 Υπηρεσίες Ξενάγησης των μελών της
Γερμανικής απόστολής κατά την διάρκεια
πραγματοποίησης του Ελληνογερμανικού Forum ,
προϋπολογισμού 300,00€
2. ποσού 6.750,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Π.Ε. Καβάλας του Ειδικού Φορέα
3351 Κ.Α.Ε. 0844 οικονομικού έτους 2012 για
να διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων που
αφορούν :
 Στο δείπνο κατά την δεύτερη ημέρα
προϋπολογισμού 1.800,00€
 Στην μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού για τις
μεταφράσεις 2.300,00€

 Στα έξοδα γραμματείας ( εκτυπώσεις φακέλων
μπλοκ κλπ) 2.650,00€
Σύμφωνα με τους πιο πάνω πίνακες, όπως
αναλυτικά αναγράφονται στην εισήγηση.

19

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

336

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις, των
Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου
Γρανά, ΠΕ Ροδόπης Παύλου Δαμιανίδη και του
Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου του
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού Δράμας
Στυλιανού Παπαδόπουλου, ως εξής:
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου Γρανά
1. 25/5/2012 Καβάλα -Αλεξανδρούπολη-Αθήνα
με επιστροφή 25/5/2012 Αθήνα – Καβάλα.
Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης για το πρόγραμμα
Κοινωνικής Εργασίας.
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλου
Δαμιανίδη
1. 07/ 06 /2012 Ελσίνκι με επιστροφή στις
09/06/2012. Συμμετοχή στο Πολιτικό Γραφείο του
Δικτύου των Παράκτιων Περιφερειών της
Ευρώπης.
Περιφερειακού Συμβούλου και Προέδρου του
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού Δράμας
Στυλιανού Παπαδόπουλου
1. 22/5/2012 Δράμα – Θεσ/νίκη – Αθήνα με
επιστροφή 22/5/2012 Αθήνα – Θεσ/νίκη – Δράμα.
Συνοδεύοντας τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ σε
συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών για το
θέμα χρηματοδότησης του Χιονοδρομικού
Κέντρου Φαλακρού Δράμας.

 20

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
16 της προηγούμενης συνεδρίασης.

337

Επικυρώνει το Πρακτικό 16/2012 προηγούμενης
συνεδρίασης της Ο.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1414 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 18η 2012 Πρόσκληση 17η »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή