Οικονομική Επιτροπή

2012 Πίνακας 16

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18.5.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 16/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την έγκριση της
συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση
τμημάτων του οδικού δικτύου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης», προϋπολογισμού €200.000,00.

 

293

Εγκρίνει την συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους:
1. Βασίλειο Ελευθερίου, Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ
με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως πρόεδρο,
2. Ιωάννα Φωτιάδου, Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ με
Δ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε.
Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ
3. Γεώργιο Πελτέκη, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με
Γ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
4. Πολύδωρα Τσελεκίδη, Πολ/κό Μηχ/κό
ΕΔΕ, εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ, ως μέλη
Με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό ΠΕ με Δ΄β
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
2. Σοφία Πίτατζη, Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ με Δ΄β
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Αγγελίνα Φιλιππίδου Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ
ΙΔΑΧ στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
4. Ιωάννη Τσελεκίδη, Πολ/κό Μηχ/κό ΕΔΕ,
εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ.
οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά
ορισμού όσα από τα παραπάνω μέλη
απουσιάζουν ή κωλύονται.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται
στον Περικλή Παλιάτσο, ΔΕ Τεχνικών/Δομικών
Έργων, με Γ' β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με αναπληρώτρια την
Συρματένια Πανδρεμένου, Εργοδηγό με Β΄β
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει
το διαγωνισμό στις 29 Μαϊου 2012 , ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών), καθώς και τυχόν
επαναλήψεις του, στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,

σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και τους
όρους της διακήρυξης δημοπρασίας.

2

Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης
ανακατασκευής τεχνικού, στα πλαίσια της
εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη νέας
γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β,
στην περιοχή οικισμού Μίσχου»

294

Εγκρίνει την μελέτη ανακατασκευής του τεχνικού
στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη
νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην
περιοχή οικισμού Μίσχου» .

3

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της
μελέτης «Βελτίωση παραλιακής οδού
Ιμέρου – Μαρώνειας».

295

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 8 υπέρ , 1λευκό)
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της μελέτης
«Βελτίωση παραλιακής οδού Ιμέρου –
Μαρώνειας», και συγκεκριμένα τη χορήγηση
παράτασης προθεσμίας υποβολής των
οριστικών μελετών Οδοποιίας, Υδραυλικών,
Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού και
Πρασίνου σε προθεσμία 50 ημερών από την
κοινοποίηση της έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων και την υποβολή των
μελετών Κτηματολογίου και ΣΑΥ-ΦΑΥ σε
προθεσμία 30 ημερών από την έγκριση της
οριστικής μελέτης Οδοποιίας.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής, ο
οποίος ψήφισε Λευκό διότι θεωρεί ότι υπάρχει
μια κατάσταση έντεκα ετών που συνεχίζεται,
και δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες παρατάσεις

4

Εισήγηση για την εκτέλεση εργασιών
καθαρισμού στομίου των ιχθυοτροφείων
«Ξηρολίμνη», «Αλυκή» και
«Μαυρολίμνη».

296

Εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού
στομίου των ιχθυοτροφείων «Ξηρολίμνη»,
«Αλυκή» και «Μαυρολίμνη», ύψους τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000,00), ΦΠΑ
συμπεριλαμβανομένου,για το καθένα από τα
ιχθυοτροφεία, και οι πιστώσεις θα βαρύνουν
τον λογαριασμό 5% «Ιχθυοβελτιωτικά έργα
Ιχθυοτροφείων», ο οποίος τηρείται στην ΑΤΕ
Κομοτηνής.

5  

 

Εισήγηση για την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης για τις δεξαμενές της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ροδόπης.

297

Εγκρίνει την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για
τις δεξαμενές της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, από
τον προμηθευτή «Παρασκευή Βελκοπούλου»,
συνολικού ποσού 22.800,00 ευρώ

6  

Εισήγηση για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης Πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής
διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια
υλικού διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους
2011» προϋπολογισμού €73.500,00 με
ΦΠΑ.

298

Εγκρίνει: α) Τους όρους της διακήρυξης της
δημοπρασίας με πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό και της περίληψης της, για την
«Προμήθεια Υλικού Διαγράμμισης στο οδικό
δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους
2011», κωδικός έργου 113603010, β) Την
διεξαγωγή του διαγωνισμού.

7

Εισήγηση για έγκριση χορήγησης 2ης
(δεύτερης) παράτασης συνολικής
προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης
οικισμών και κατασκευή εσωτερικού –εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου».

299

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης (δεύτερης)
παράτασης της συνολικής προθεσμίας
αποπεράτωσης του έργου «Κατασκευή
δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή
εσωτερικού –εξωτερικού δικτύου στο Δήμο

Σελέρου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε, για
τις ανωτέρω εργασίες, κατά πενήντα τρεις (53)
ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 04-07-
2012

8

Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου
επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης, των
όρων της διακήρυξης δημόσιου
διαγωνισμού και της συγκρότησης
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Ανάπλαση Πλατείας Άνω Καρυόφυτου»,
προϋπολογισμού €260.000,00 με ΦΠΑ.

300

Αποσύρει το θέμα, προκειμένου να ενημερώσει
η υπηρεσία εάν έχει υπογραφεί προγραμματική
σύμβαση για το συγκεκριμμένο έργο, με τον
αρμόδιο Δήμο.

9

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Ρέματα περιοχής Πολυσίτου – Σιδυνής –
Σελέρου – Σουνίου (συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών)» και Εξέταση
‘Ένστασης του Παπαδόπουλου Αντωνίου
ΕΔΕ.

301

Αποσύρει το 9ο θέμα: «Εισήγηση για την έγκριση
Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του
έργου «Ρέματα περιοχής Πολυσίτου – Σιδυνής –
Σελέρου – Σουνίου (συντήρηση – κατασκευή
τεχνικών)» και Εξέταση ‘Ένστασης του
Παπαδόπουλου Αντωνίου ΕΔΕ», διότι δεν
υπήρξε επαρκής ενημέρωση του Προέδρου και
των μελών επ’αυτού και αποφασίζει να
συζητηθεί σε επόμενη οικονομική επιτροπή.

10

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Ρέματα περιοχής Λεύκης – Εξοχής -
Δεκάρχου (συντήρηση – κατασκευή
τεχνικών)» και Εξέταση ‘Ένστασης του
Σιδηρόπουλου Σάββα ΕΔΕ

302

Αποσύρει το 10ο θέμα: «Εισήγηση για την
έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
του έργου «Ρέματα περιοχής Λεύκης – Εξοχής -
Δεκάρχου (συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)»
και Εξέταση ‘Ένστασης του Σιδηρόπουλου
Σάββα ΕΔΕ», διότι δεν υπήρξε επαρκής
ενημέρωση του Προέδρου και των μελών
επ’αυτού και αποφασίζει να συζητηθεί σε
επόμενη οικονομική επιτροπή.

11  

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Ρέματα περιοχής Γενισέας (συντήρηση –
κατασκευή τεχνικών)» και Εξέταση
‘Ένστασης του Μερκούρη Σπυρίδωνα
ΕΔΕ.

303

Αποσύρει το 11ο θέμα: «Εισήγηση για την
έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού
του έργου «Ρέματα περιοχής Γενισέας
(συντήρηση – κατασκευή τεχνικών)» και
Εξέταση ‘Ένστασης του Μερκούρη Σπυρίδωνα
ΕΔΕ», διότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση
του Προέδρου και των μελών επ’αυτού και
αποφασίζει να συζητηθεί σε επόμενη οικονομική
επιτροπή.

12

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Συντήρηση Αποστραγγιστικών Τάφρων
και Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών
Δρόμων Περιοχής Δήμου Αβδήρων»,
προϋπολογισμού €60.000,00 με ΦΠΑ.

 304

Αποσύρει το θέμα, διότι έχει συζητηθεί σε
προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής

13

Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης
συντήρησης και επισκευής των Αλατιέρων
και των Μηχανημάτων Έργου της ΠΕ
Ξάνθης.

305

Εγκρίνει την δαπάνη συντήρησης και επισκευής
των Αλατιέρων και των Μηχανημάτων Έργου
της ΠΕ Ξάνθης συνολικού ποσού 6675,00
Ευρώ (έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το
παραπάνω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. εξόδων
2311-132

14

Εισήγηση για την έγκριση ορισμού
Νομικού για γνωμοδότηση επί θέματος
της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ΠΕ Καβάλας

306

Ορίζει τον Κυριάκο Αποστολίδη (Νομικό
Σύμβουλο Π.Α.Μ.Θ.), για γνωμοδότηση επί
θέματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της ΠΕ Καβάλας.

15

Εισήγηση για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής
διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του
έργου «Αποκατάσταση ζημιών και
συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου
Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας»,
προϋπολογισμού €200.000,00 με ΦΠΑ.

307

Εγκρίνει :α) Την επαναδημοπράτηση του
έργου. β) Το σχέδιο διακήρυξης με τις
παρατηρήσεις της Οικονομικής Επιτροπής
όπως καταγράφτηκαν στα πρακτικά και γ) Την
συγκρότηση της επιτροπής για την διεξαγωγή
του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα
παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με
την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/07-11-
2011 Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
Τακτικά μέλη:
1. ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ
της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ
της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, ως μέλος και
3. ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εργοδηγός ΤΕ της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Πολιτικός
Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτικός Μηχ/κός της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,και
3. ΜΕΓΑΛΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ,Εργοδηγός ΤΕ της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά
σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα
τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν
ή κωλύονται εκτός του προέδρου ο οποίος
αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά
μέλη.

16

Εισήγηση για την έγκριση του
αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού
του έργου «Καθαρισμός Κοίτης Χειμάρρου
Μαρμαρά και Εργασίες Προστασίας
Πρανών», προϋπολογισμού €100.000,00
με ΦΠΑ και απόρριψης ένστασης κ.
Τοπούζογλου Γεώργιου.

308

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά)
1. Απορρίπτει την ένσταση του κ. Τοπούζογλου
Γεωργίου ως αβάσιμη και εκτός των όρων της
διακήρυξης και της σχετικής νομοθεσίας
(υπεβλήθη πριν την ανακοίνωση – ανάρτηση
του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού)
2. Αναθέτει το έργο «Καθαρισμός Κοίτης
Χειμάρρου Μαρμαρά και Εργασίες Προστασίας
Πρανών», προϋπολογισμού €100.000,00 με
ΦΠΑ στην εργοληπτική επιχείρηση
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Ε. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
πενήντα τρία επί τοις εκατό (53,00%), σύμφωνα
με τα άρθρα 26 και 27 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής,
Σταύρος Καβαρατζής και Χρήστος Τρέλλης οΙ
οποίοι ψήφισαν Λευκό διότι θεωρούν ότι δεν
είχαν επαρκή ενημέρωση.

17

Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπής
διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια
αδρανών υλικών για τη βελτίωση
βατότητας οδού πρόσβασης στο Δέλτα
του ποταμού Έβρου», προϋπολογισμού
€24.000,00 με ΦΠΑ.

309

Εγκρίνει τον ορισμό Επιτροπής εξέτασης των
προσφορών για το έργο «Προμήθεια αδρανών
υλικών για τη βελτίωση βατότητας οδού
πρόσβασης στο Δέλτα του ποταμού Έβρου»,
προϋπολογισμού €24.000,00 με ΦΠΑ.
αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Μηχ/γος
Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
 ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικός
Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
 ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός
ΤΕ με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ :
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ
Πολιτικός Μηχανικός ΙΔΑΧ με Γ’β ως πρόεδρος
 ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
 ΠΑΠΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλεκ/γος
Μηχανικός με Δ΄β ως μέλος
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικού με Δ’β με
αναπληρώτρια την ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΤΕ0 Εργοδηγός με Β’β.

18

Εισήγηση για την έγκριση της Οριστικής
παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη
αντικατάστασης και υπογειοποίησης
αρδευτικών δικτύων του Τ.Ο.Ε.Β.
Ερυθροποτάμου Α’ Φάση»

 310

Εγκρίνει την Οριστική Παραλαβή της μελέτης με
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’
ΦΑΣΗ)»

19

Εισήγηση για την έγκριση της
τροποποίησης της υπ’αρ. 181/2012
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
που αφορά στην έγκριση του
Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2012.

311 

Εγκρίνει την τροποποίηση της 181/2012
απόφασης ως προς το πρώτο μέλος ως εξής
:1.Αντικατάσταση του Κωτούλα Νικόλαου του
Χρήστου Ιχθυολόγο Αναπληρωτή ,Δ/ντή της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
από τον Κουκόπουλο Γεώργιο του
Τριαντάφυλλου Γεωπόνο Τμηματάρχη
Φυτουγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου της
Υπηρεσίας , λόγω του ότι ο Δ/ντής Δακοκτονίας
πρέπει να είναι Γεωπόνος που ασχολείται με
θέματα φυτοπροστασίας. 2.Αντικατάσταση του
Κουκόπουλου Γεώργιου (Επόπτη Δακοκτονίας)
από τους α)Αργυρόπουλο Μενέλαο του
Δημητρίου Γεωπόνο του Τμήματος
Φυτουγειονομικού & Ποιοτικού Ελέγχου και
β)Σαλαμπάση Βασίλειο του Αθανασίου
Γεωπόνου του ιδίου Τμήματος λόγω του ότι ο
Κουκόπουλος Γεώργιος αναλαμβάνει
καθήκοντα Δ/ντή του Προγράμματος. Ως προς
τα άλλα η απόφαση παραμένει ως έχει.

20

Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγου
διαχειριστή για τη δαπάνη που αφορά στο
έργο «Επέκταση δικτύου ΔΕΗ ΔημοτικούΔιαμερίσματος Καλής Βρύσης»

312 

Εγκρίνει τον ορισμό ως υπολόγου διαχειριστή
για την δαπάνη επέκτασης δικτύου ΔΕΗ
Δημοτικού Διαμερίσματος Καλής Βρύσης για το

συνολικό ποσόν των 19.985,00 €, τον υπάλληλο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Δράμας, κο Πασσαλίδη Ιωάννη.Προθεσμία
απόδοσης λογαριασμού η 29η Ιουνίου 2012

21

Εισήγηση για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνης
που αφορά στο έργο «Προσθήκη
αιθουσών στο Γυμνάσιο Πρίνου»

 313

Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής ποσού 6369,33 ΕΥΡΩ, με
ημερομηνία απόδοσης την 12/7/2012, στο
όνομα του υπαλλήλου Κακογεωργίου Ηλία
μηχανολόγου μηχανικού ΤΕ της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας από τον κωδικό
3071.9917 ΣΑΝΑ 8, για την πληρωμή δαπάνης
επέκτασης του δικτύου ηλεκτροδότησης για το
έργο:Προσθήκη αιθουσών στο Γυμνάσιο
Πρίνου.

22

Εισήγηση για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής για τη δαπάνη που αφορά
τα «Τέλη χρήσης μηχανημάτων,
παράβολα ΚΤΕΟ και τέλη χρήσης
αυτοκινήτων και μηχανημάτων της πρώην
ΔΕΣΕ και Δ/σης Τεχνικών Έργων»

314 

Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ύψους δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(19.800,00 €), στο όνομα του υπαλλήλου Σκεύα
Γεώργιου του Βασιλείου ειδικότητας ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Β΄ΜΚ1,
προκειμένου να καλυφθεί απαιτούμενη δαπάνη
για τέλη χρήσης μηχανημάτων, παράβολα ΚΤΕΟ
και τέλη χρήσης αυτοκινήτων και μηχανημάτων
της πρώην ΔΕΣΕ και Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Ημερομηνία απόδοσης ΧΕΠ: 15-11-2012

23

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας,
εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις
18 Μαΐου στην Καβάλα

315 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας,
εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 18
Μαΐου στην Καβάλα και συγκεκριμένα την
εξασφάλιση μέρους του κόστους της
διοργάνωσης με:
1. Την κάλυψη των εκτυπώσεων αφισών, και
προσκλήσεων με το ποσό των 500 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εκτυπώσεις θα
γίνουν από την επιχείρηση του κ. Μερτζιανίδη
Νικόλαου, με ΑΦΜ 999157243
2. Την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με το
ποσό των 1000 ευρω, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Η ηχητική κάλυψη θα γίνει από τον
Κάτσικα Βασίλειο, με ΑΦΜ 129270293
σύνολο 1.500ευρώ,σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351,
ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012.

24

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με το Σύνδεσμο Βετεράνων
Αθλητών Στίβου Καβάλας και το Δήμο
Καβάλας, αγώνα δρόμου «20 χλμ στα
βήματα του Αποστόλου Παύλου» που θα
πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στην ΠΕ
Καβάλας.

316 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Καβάλας με το Σύνδεσμο Βετεράνων Αθλητών
Στίβου Καβάλας και το Δήμο Καβάλας, αγώνα
δρόμου «20 χλμ στα βήματα του Αποστόλου
Παύλου» που θα πραγματοποιηθεί στις 27
Μαΐου στην ΠΕ Καβάλας και συγκεκριμένα την
εξασφάλιση μέρους του κόστους της
διοργάνωσης με:
1. Την κάλυψη των εκτυπώσεων 30 αφισών, 2 κυπέλλων
και διαφημιστικού μπάνερ με το ποσό των 156 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εκτύπωση των ανωτέρω γίνει από τον Κυριάκο Αντωνίαδη (ΟΝΑΡ)

102450267
2. Την κάλυψη των εκτυπώσεων 150 μεταλλίων με ποσό των 500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. εκτύπωση των μεταλλίων θα γίνει από τον Τσουμάκη
Φρειδερίκο με ΑΦΜ 099478149
σύνολο 656 ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,
ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

25

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Ροδόπης με το Σύλλογο Επιστημόνων
Μειονότητας, έκθεσης ζωγραφικής με
έργα μικρών μαθητών της ζωγράφου
Φισούν Σούκα.

317 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ – ΠΕ
Ροδόπης με το Σύλλογο Επιστημόνων
Μειονότητας, έκθεσης ζωγραφικής με έργα
μικρών μαθητών της ζωγράφου Φισούν Σούκα
και συγκεκριμένα την κάλυψη δαπάνης του
προϋπολογισμού της διοργάνωσης της ανωτέρω
πολιτιστικής εκδήλωσης , ύψους 799,50 Ευρώ,
που αφορά στην εκτύπωση 2.000
προσκλήσεων και 500 αφισών από την
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.-
Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844
οικονομικού έτους 2012.

26

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

318 

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή
Τομέα της Περιφέρειας Α. Μ. Θ. κ. Γεώργιου
Ούστογλου ως εξής: 1)17/5/2012
Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη με επιστροφή
18/5/2012 Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη.
Συνάντηση με Δήμαρχο Σαμοθράκης και με
αγρότες και κτηνοτρόφους για ζητήματα
Πρωτογενούς Τομέα

27

Εισήγηση για την έγκριση των
Πρακτικών 14 και 15 των προηγούμενων
συνεδριάσεων

 319

Επικυρώνει τα Πρακτικά 14 και 15/2012
προηγούμενων συνεδριάσεων της Ο.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1020 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 16η 2012 Πίνακας 15 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή