Οικονομική Επιτροπή

2012 Πίνακας 14

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11.5.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 14/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικών 1
και 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου:
«Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομικής άποψης προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των
χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού
Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και
Χρυσούπολης και του Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και
Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας»,
προϋπολογισμού €187.200,00 χωρίς ΦΠΑ.

264  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει τα Πρακτικά 1 και 2 της επιτροπής
Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του
έργου: «Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
«για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου,
του Οργανισμού Καπνού, του Γ.Γ.Α. Θάσου και
Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, και του
ΚΤΕΟ Καβάλας», προϋπολογισμού €187.200,00
χωρίς ΦΠΑ, και συγκεκριμένα:
1. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε., διότι δεν υπάρχει αντίγραφο
του βιβλίου μετόχων, ώστε να προκύπτουν οι
μέτοχοι της εταιρείας, όπως τα στοιχεία θα
έπρεπε να είναι καταχωρημένα βάσει του
παραρτήματος Β’ (Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
για Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά και Αλλοδαπά
επί ποινή απαραδέκτου) της διακήρυξης.
2. Αποδέχεται τα δικαιολογητικά του ΦΩΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, της ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ &
ΣΙΑ Ο.Ε, της «Κ/ΞΙΑΣ «ΑΝΑΞ Α.Ε.-ΠΙΟΝΕΡΟΣ
Ε.Π.Ε.» και της CLEANING SERVICES
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ως
πλήρη και συνεπώς τη συμμετοχή τους στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι, την
αποσφράγιση των φακέλων, της τεχνικής
προσφοράς τους.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος
ψήφισε Λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να
δίνονται τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές
εταιρείες σε περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να
προσληφθεί προσωπικό για να καλύψει τις
ανάγκες.

2

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1
διενέργειας τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού
για την καθαριότητα των χώρων των
υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου,
προϋπολογισμού €140.000,00 με ΦΠΑ.

265

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1
διενέργειας τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού
για την καθαριότητα των χώρων των
υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου,
προϋπολογισμού €140.000,00 με ΦΠΑ.

€140.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο
γίνονται δεκτές οι προσφορές των:
 «ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»
 «ΠΙΟΝΙΕΡΟΣ ΕΠΕ, ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΕΠΕ»,
 «TECH CLEANING, ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
διότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι τα
ζητούμενα, σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης και συμπληρωμένα όπως ορίζεται
στην διακήρυξη (Π.Δ.118/07).
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος
ψήφισε Λευκό διότι δεν είναι σύμφωνος να δίνονται
τέτοιου είδους υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε
περίοδο κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί
προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες.

3

Εισήγηση για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής
διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου
«Βελτίωση βατότητας οδού από Ε.Ο. Νο.2
προς εγκαταστάσεις αλιευτικού
συνεταιρισμού» προϋπολογισμού
€500.000,00 με ΦΠΑ.

 266  

Εγκρίνει για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. Νο 2 ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ»
προϋπολογισμού 500.000 € με Φ.Π.Α.
α) τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής
επιχείρησης με ανοιχτή δημοπρασία, σύμφωνα
με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων».
β) την διακήρυξη της δημοπρασίας και της
περίληψης της με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης,
βάσει του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) σε
συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο
ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών,
του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
γ) Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού,
για την ανάδειξη αναδόχου του θέματος, που θα
γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και
αποτελείται, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 33139 /Ξ-
ΔΤΕ-1999 /26-4-2012 συνημμένο πρακτικό
κλήρωσης, από τα παρακάτω μέλη :
1. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικό Μηχανικό με
Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως
Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Μπεμπεκίδη Καρυοφύλλη Ηλ. Μηχανικό με Β
΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και
αναπληρωτής Προέδρου.
3. Τσιφτελίδη Σοφοκλή Πολιτικό Μηχανικό με
Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος
και ως αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Σαγίογλου Λεωνόρα Πολιτικό Μηχανικό με Β΄
βαθμό - στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
2. Ρόϊδου Βασιλική Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. με
Β ΄βαθμό - στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
3. Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχ. Μηχανικό με ΣΤ΄
βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των
εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται
και γραμματέα τον Γαβριηλίδη Θεμιστοκλή
Πολιτικό Μηχανικό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με

αναπληρώτρια την Τάσου Μαρία Δ.Ε. Διοικητικό
στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης

4

Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Κατασκευή διθέσιου ολοήμερου
Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου».

267  

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διθέσιου
ολοήμερου Νηπιαγωγείου Καλλιφύτου», μέχρι
11/2/2013.

5

Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’αρ.
189/2012 απόφασης της Ο.Ε.

268  

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 189/2012 απόφαση
μόνο ως προς το σημείο που αναφέρεται η λέξη
μέρους της δαπάνης αντί του σωστού που είναι
κάλυψη της δαπάνης της διοργάνωσης. Κατά τα
λοιπά η υπ’ αριθμ. 189/2012 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει.

6  

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
ολικής προθεσμίας περαίωσης του
υποέργου «Αναβάθμιση (αντικατάσταση)
δικτύων ύδρευσης οικισμών Μαρώνειας,
Ασκητών και Προσκυνητών Δήμου
Μαρώνειας» του έργου «Αναβάθμιση
δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρώνειας»,
αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης
«ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.».

 269  

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης ολικής
προθεσμίας περαίωσης του υποέργου
«Αναβάθμιση (αντικατάσταση) δικτύων ύδρευσης
οικισμών Μαρώνειας, Ασκητών και Προσκυνητών
Δήμου Μαρώνειας» του έργου «Αναβάθμιση
δικτύων ύδρευσης Δήμου Μαρώνειας», αναδόχου
Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΕΙΟΣ
Α.Ε.», μέχρι την 5-6-2012.

7

Εισήγηση για την έγκριση τευχών
διακήρυξης δύο υποέργων της πράξης
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
(2012 – 2013).

270  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ και 2 λευκά)
Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης των
υποέργων: 1. «Συμμετοχή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε 13 συνολικά
εκθέσεις εσωτερικού-εξωτερικού για τα έτη 2012-
2013 με και χωρίς την εθνική παρουσία (ΕΟΤ)»
Προϋπολογισμού: 350.000€ και 2. «Δημιουργία
δημοσιογραφικού φακέλου» Προϋπολογισμού:
55.000€.
Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής και
Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν Λευκό, ο μεν
πρώτος διότι η εισήγηση δεν συνοδεύεται από την
απόφαση της Επιτροπής Πολιτισμού-Τουρισμού
και ο δε δεύτερος διότι εξ αρχής έχει καταψηφίσει
το Πρόγραμμα τουριστικής προβολής της ΠΑΜΘ.

8

Εισήγηση για την έγκριση υπογραφής
σύμβασης κατασκευής του έργου
«Αποκατάσταση καλωδίων
ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν.
Καβάλας», μετά τον έλεγχο των εκ νέου
υποβληθέντων δικαιολογητικών. (έκπτωση
12%).

 271  

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση καλωδίων
ηλεκτροφωτισμών οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» με
την μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ με έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12,0%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

9

Εισήγηση για την έγκριση υπογραφής
σύμβασης κατασκευής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις
Εθνικού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας», μετά
τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων
δικαιολογητικών. (έκπτωση 61%).

272  

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις –
αποκαταστάσεις Εθνικού οδικού δικτύου Ν.
Καβάλας» με την μειοδότρια εργοληπτική
επιχείρηση ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ με έκπτωση
εξήντα ένα τοις εκατό (61,0%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

10

Εισήγηση για την έγκριση υπογραφής
σύμβασης κατασκευής του έργου
«Διαμόρφωση – σηματοδότηση κόμβου
Ακρίτα και συντονισμός φωτεινών
σηματοδοτών στην 10η επαρχιακή οδό (οδοί

Χρυσοστόμου Σμύρνης και Τενέδου», μετά
τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων
δικαιολογητικών. (έκπτωση 31%).

273  

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση -
σηματοδότηση κόμβου Ακρίτα και συντονισμός
φωτεινών σηματοδοτών στην 10η επαρχιακή οδό
(οδοί Χρυσοστόμου Σμύρνης και Τενέδου)» με την

μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση
ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με έκπτωση
τριάντα ένα τοις εκατό (31,0%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης

11  

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Κέντρο
Οικουμενικού Ελληνισμού σε εκδήλωση που
θα πραγματοποιηθεί στις 16-5-2012 στην
Ξάνθη.

274  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ και 2 κατά)
Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Κέντρο
Οικουμενικού Ελληνισμού εκδήλωσης που πραγματοποιηθεί στις 16-5-2012 στην Ξάνθη και την
κάλυψη δαπάνης συνολικού ποσού 2.500
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού
Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 για
να διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων σε εκτυπώσεις
προγραμμάτων, προσκλήσεων, αφισών κλπ. στην εταιρεία
“Animal print –Διαφημιστικές Εφαρμογές” .
Μειοψήφησαν τα μέλη Μαρία Γκουγκουσκίδου και Χρήστος
Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν Κατά, διότι δεν γνωρίζουν πεδίο δράσης του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού
καθώς και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Επίσης δεν
συμφωνούν η δαπάνη να γίνει σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού
Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012, ενώ
αφορά δραστηριότητα της ΠΕ Ξάνθης

12

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση
αποστραγγιστικών τάφρων και βελτίωση
βατότητας αγροτικών δρόμων περιοχής
Δήμου Αβδήρων»
Προϋπολογισμού:60.000,00€ με ΦΠΑ.

275  

Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη της
εργοληπτικής επιχείρησης ΚΑΓΙΑΝΤΑΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση
αποστραγγιστικών τάφρων και βελτίωση
βατότητας αγροτικών δρόμων περιοχής Δήμου
Αβδήρων» Προϋπολογισμού:60.000,00€ με ΦΠΑ ,
με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών και
Φ.Π.Α., 31.200,00€ και με μέση τεκμαρτή έκπτωση
σαράντα οκτώ τοις εκατό (48%).

13

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
της διενέργειας διαδικασίας με
διαπραγμάτευση για την ανάθεση της
μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Δρόμου Σκαλωτής – Δασικού
Χωριού (από χιλιομετρική θέση 11,50 έως
Δασικό χωριό)».

276  

Εγκρίνει το Πρακτικό διαγωνισμού και την ανάδειξη
του Γραφείου Μελετών ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ως
αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Δρόμου Σκαλωτής – Δασικού
Χωριού (από χιλιομετρική θέση 11,50 έως Δασικό
χωριό)», με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
28,85 % .

14

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού υπ’
αρ. 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης δημόσιου
διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου/ων του έργου με τίτλο
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» για
το έτος 2012.

277  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 λευκά)
Εγκρίνει το Πρακτικό 3 της επιτροπής αξιολόγησης
δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου/χων του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη» για το έτος 2012 και
συγκεκριμένα:
Αποδέχεται και τις δυο προσφορές για αξιολόγηση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
προβλέπονται στο άρθρο 19 της προκήρυξης του
διαγωνισμού, ήτοι της προσφοράς της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α.Ε.» για το Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από
εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών και
διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων
προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο:

«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος
2012, και της προσφοράς της ατομικής
επιχείρησης του κυρίου Χασκόπουλου Ευθύμιου
με το διακριτικό τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» για το
Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την
καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της
προνυμφοκτονίας και περιορισμένης
ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος
2012.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και
Σταύρος Καβαρατζής οι οποίοι ψήφισαν Λευκό
διότι θεωρούν ότι το έργο έχει είδη καθυστερήσει
και το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε
Λευκό διότι διαφωνεί με την όλη διαδικασία και
προτείνει να γίνει η καταπολέμηση κουνουπιών με
άλλο τρόπο και όχι μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων.

15

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού του
διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση –
Σύνδεση Πλωτών Συγκροτημάτων Πέπλου
έτους 2012».

278  

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ , 2 κατά και 1 λευκό)
Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη
της εταιρείας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΑΝΟΥΣΗΣ
Γ. Ο.Ε. ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση –
Σύνδεση Πλωτών Συγκροτημάτων Πέπλου έτους
2012» , με έκπτωση 1%.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και
Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι ψήφισαν Κατά και ο
Πρόεδρος Παύλος Δαμιανίδης ο οποίος ψήφισε
Λευκό διότι θεωρούν ότι δεν αναπτύχθηκε
επαρκής ανταγωνισμός με αποτέλεσμα η
προσφορά της αναδόχου εταιρείας να είναι πολύ
χαμηλή.

16

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για
την ανάδειξη μειοδότη για τη συντήρηση
κλιματιστικών των υπηρεσιών της ΠΕ
Έβρου.

279  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη
του Παπάζογλου Γεωργίου – Κλιματισμός -
Θέρμανση ως μειοδότη για τη συντήρηση των
κλιματιστικών των υπηρεσιών της ΠΕ Έβρου, με
προσφορά 19,68€, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., ανά τεμάχιο και στο σύνολο των
κλιματιστικών στο ποσό των 4.683,84€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος
ψήφισε Λευκό διότι δεν συμφωνεί με τη σύνθεση
της επιτροπής διαγωνισμού.

 17

Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης
και τη συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού
για τη δημοπράτηση του έργου
«Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας»,
προϋπολογισμού €180.000,00 με ΦΠΑ.

280   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ 2 λευκά και 1 κατά)
Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη του έργου:
«Πυρασφάλεια Διοικητηρίου Καβάλας»,
προϋπολογισμού €180.000,00 με ΦΠΑ. και
συγκροτεί επιτροπή για την διεξαγωγή του
διαγωνισμού σύμφωνα με το από 24-2-2012
συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη
από τους:

1. Παναγιώτα Ξανθού, Πολιτικό Μηχ/κό ΤΕ της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρο,
2. Κωνσταντίνο Κουνάκο, Μηχανολόγο Μηχ/κό ΤΕ
της Δ.Τ.Ε Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Χρήσιμο Κυριαζή, Εργοδηγό ΔΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε.
Καβάλας, ως μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ιωάννη Νεστορίδη, Αρχιτέκτων Μηχ/κό της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Μαρία Παπαργυρίου, Εργοδηγό ΤΕ της Δ.Τ.Ε.
Π/Ε. Καβάλας και
3. Βασίλειο Γυρίκη, Πολιτικό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε.
Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά
σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα
τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή
κωλύονται.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και
Σταύρος Καβαρατζής οι οποίοι ψήφισαν Λευκό
διότι δεν έχουν πλήρη στοιχεία για την μελέτη και
το μέλος Χρήστος Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Κατά
διότι θεωρεί το ύψος του προϋπολογισμού πολύ
υψηλό για το συγκεκριμένο έργο

18 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού
1/2012 της Επιτροπής Αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου
«Συντήρηση ανελκυστήρων του Διοικητηρίου
της ΠΕ Καβάλας» με χρονική διάρκεια του
έργου από την υπογραφή της σύμβασης
έως 31/12/2012, και προϋπολογισμό
€9.600,00 χωρίς ΦΠΑ .

281   

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη της
εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Ο.Ε ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση των
ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.
Καβάλας» με τιμή 760,00 € μηνιαίως, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2012.
Η επιτροπή αποφασίζει την έγκριση του
Πρακτικού και την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού διότι, όπως ρητά
προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. η του Π.Δ.
118/2007 για την περίπτωση μοναδικής
προσφοράς, η Υπηρεσία προσκόμισε συγκριτικά
στοιχεία προηγουμένων διαγωνισμών με
αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η κρίση της
προσφοράς ως συμφέρουσας για το Δημόσιο και
κατ’ επέκταση η κατακύρωση του αποτελέσματος
του διαγωνισμού.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος
ψήφισε Λευκό διότι κρίνει την προσφορά
ασύμφορη για το δημόσιο

19 

Εισήγηση για την έγκριση των όρων της
διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής
διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου
«Εγγειοβελτιωτικά Έργα Περιοχής
Παγγαίου» προϋπολογισμού €120.000,00 με
ΦΠΑ.

 282  

Εγκρίνει τη συνημμένη διακήρυξη του έργου:
«Εγγειοβελτιωτικά Έργα Περιοχής Παγγαίου»
προϋπολογισμού €120.000,00 με ΦΠΑ και
συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το από 23-4-2012 Πρακτικό
κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη:
1. Αθανάσιο Αδάμ Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε.
Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρο,
2. Ιωάννη Παυλίδη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε
Π/Ε Καβάλας, ως μέλος και

3. Βασίλειο Γυρίκη Πολ/κό Μηχ/κό της Δ.Τ.Ε.
Π/Ε. Καβάλας, ως μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ιωάννη Νεστορίδη Αρχ/των Μηχ/κό της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας,
2. Παρασκευή Πουλουτίδου Πολ/κό Μηχ/κό της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και
3. Αναστασία Μαυρίδου Αρχ/των Μηχ/κό της
Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας.
Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά
σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα
τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή
κωλύονται.

20 

Εισήγηση για τον έλεγχο εκ νέου
υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής
στο διαγωνισμό «Βελτίωση ισόπεδης
διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών
Φιλίππων – αγρόκτημα Αμισιανών»,
προϋπολογισμού €58.000,00 με ΦΠΑ.

283   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου: «Βελτίωση ισόπεδης
διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων
– αγρόκτημα Αμισιανών», προϋπολογισμού
€58.000,00 με ΦΠΑ με την ατομική εργοληπτική
επιχείρηση ΒΑΛΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ
με την προσφερθείσα έκπτωση πέντε επί τοις
εκατό (5,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος
ψήφισε Κατά διότι διαφωνεί με το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού

21 

Εισήγηση για την έγκριση της Έκθεσης
Καταλληλότητας προσφερόμενων ακινήτων
για τη μίσθωση αποθήκης φύλαξης υλικών
δακοκτονίας, της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας στη
Θάσο.

284   

Εγκρίνει τη συνημμένη Έκθεση Καταλληλότητας
προσφερόμενων ακινήτων για τη μίσθωση
αποθήκης φύλαξης υλικών δακοκτονίας, της
ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας στη Θάσο , σύμφωνα με την
οποία το ακίνητο ιδιοκτησίας ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
ΘΑΣΟΥ κρίνεται ως ακατάλληλο

22 

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
Επιτροπής διαγωνισμού του έργου
«Επισκευές – Ανακαίνιση κτιρίων στην ΠΕ
Ξάνθης, ιδιοκτησίας ΠΑΜΘ»,
προϋπολογισμού €350.000,00 με ΦΠΑ.

285   

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη
της εργοληπτικής επιχείρησης ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.
ως αναδόχου του έργου «Επισκευές – Ανακαίνιση
κτιρίων στην ΠΕ Ξάνθης, ιδιοκτησίας ΠΑΜΘ»,
προϋπολογισμού €350.000,00 με ΦΠΑ, με
έκπτωση 11%.

23

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2η
παράτασης συνολικής προθεσμίας
κατασκευής του έργου «Επέκταση 6/θέσιου
Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου».

 286  

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της
συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης των
εργασιών του έργου: «Επέκταση 6/θέσιου
Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Εχίνου»
αναδόχου: Σ. ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι
20-08-2012.

24

Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’αρ.
93/102 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την έγκριση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας του
υποέργου «Ολοκλήρωση οδού Νότιας
Παράκαμψης Δράμας» του έργου «Σύνδεση
Ε.Ο. 57 Δράμας – Νευροκοπίου –
Βουλγαρικών Συνόρων με την επαρχιακή
οδό Δράμας – Κουδουνίων – Ορία Ν.
Σέρρων και οδός Νοτίας παράκαμψης
Δράμας», προϋπολογισμού €8.000.000,00.

287   

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2012
απόφασης μόνο ως προς το συνολικό ποσό της
προσφοράς της μειοδότριας εργοληπτικής
επιχείρησης «Κ/ΞΙΑ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ. - ΣΙΑΜΚΑΣ
ΕΒΗΕΚ ΑΕ - Θ. ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ - I. ΤΑΪΡΗΣ
ΑΒΕΤΕ», το οποίο είναι 4.215.160,90 € (χωρίς
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), αντί του
ποσού των 4.792.763,70 € (χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που λανθασμένα είχε
αναγραφεί αρχικ

25

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης
παράτασης προθεσμίας υποβολής σταδίων
της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2
στο τμήμα από ανατολικό κόμβο Κομοτηνής
έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης».

288   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας
επανυποβολής της Μ.Π.Ε. της μελέτης «Μελέτη
βελτίωσης Ε.Ο. Νο 2 στο τμήμα από ανατολικό
κόμβο Κομοτηνής έως είσοδο Ροδίτη Ν. Ροδόπης»
έως τις 12-4-2012.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος
ψήφισε Κατά διότι πιστεύει ότι είναι πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα για μια τέτοιου είδους μελέτη.

26

Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ’αρ.
123/2012 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την από 25-4-2012
«Συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Σωματείο
Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης εκδήλωσης
με θέμα Αίμα – Τροχαία – Ατυχήματα».

289   

Εγκρίνει τη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/2012
απόφασης μόνο ως προς το σημείο που
αναφέρεται η λέξη μέρους της δαπάνης αντί του
σωστού που είναι κάλυψη της δαπάνης της
διοργάνωσης και διαμόρφωσης της ως εξής
(600,00 € για διαμονή – φιλοξενία ,ενοικίαση
αίθουσας & προσφορά μπουφέ στο ξενοδοχείο
CHRIS & EVE MANSION με Α.Φ.Μ.:094064591,
600,00 € για έντυπο υλικό – φακέλους στην Γ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με Α.Φ.Μ.:092884087. και
800,00 € για εκτύπωση αναμνηστικών στη
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ με Α.Φ.Μ.:109464742 ).
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 123/2012 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής ισχύει ως έχει.

27

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

290   Την απόσυρση του θέματος.
28  

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
13 της προηγούμενης συνεδρίασης.

291   

Επικυρώνει το Πρακτικό 13/2012 προηγούμενης
συνεδρίασης της Ο.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1089 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 15η 2012 Πίνακας 13 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή