Οικονομική Επιτροπή

2012 Πίνακας 12

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10.4.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 12/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την έγκριση 1ου Πρακτικού
της επιτροπής αξιολόγησης δημόσιου
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου/χων του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για το
έτος 2012.

231

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ 1 κατά και 1 λευκό)
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 1 της
επιτροπής αξιολόγησης δημόσιου διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου/χων του έργου με τίτλο:
«Καταπολέμηση κουνουπιών στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη» για το έτος 2012 και
συγκεκριμένα:
1. Αποδέχεται για περαιτέρω αξιολόγηση την
προσφορά της εν Θεσ/νίκη εδρεύουσας
ατομικής επιχείρησης του κυρίου
Χασκόπουλου Ευθύμιου με το διακριτικό
τίτλο «ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», που αφορά
το Τμήμα Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών
για την καταπολέμηση κουνουπιών με την
μέθοδο της προνυμφοκτονίας και
περιορισμένης ακμαιοκτονίας» του έργου
με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012.
2. Αποδέχεται για περαιτέρω αξιολόγηση την
προσφορά της εν Θεσ/νίκη εδρεύουσας
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.», που αφορά το
Τμήμα Α: «Παρακολούθηση από εδάφους
των προνυμφών των κουνουπιών και
διενέργεια από εδάφους παρεμβάσεων
προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας» του έργου
με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το έτος 2012.
3. Απορρίπτει την προσφορά της εν Πειραιά
εδρεύουσας ατομικής επιχείρησης του
κυρίου Πρέντζα Δημητρίου του Γεωργίου
με το διακριτικό τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ», που αφορά το Τμήμα
Β: «Διενέργεια αεροψεκασμών για την
καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο
της προνυμφοκτονίας και περιορισμένης

ακμαιοκτονίας» του έργου με τίτλο:
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για το
έτος 2012, λόγω ελλείψεων σε
δικαιολογητικά απαιτούμενα από την
προκήρυξη του διαγωνισμού επί ποινή
αποκλεισμού, όπως οι ελλείψεις αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο
Πρακτικό 1.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής ο
οποίος ψήφισε Κατά διότι θεωρεί ότι το έργο
έχει είδη καθυστερήσει και το μέλος Χρήστος
Τρέλλης ο οποίος ψήφισε Λευκό διότι
διαφωνεί με την όλη διαδικασία και προτείνει
να γίνει η καταπολέμηση κουνουπιών με άλλο
τρόπο και όχι μέσω ιδιωτικών επιχειρήσεων.

2

Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης στα
πλαίσια ημερίδας που διοργανώνει η
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΜΘ με
θέμα «Υδατοκαλλιέργεια» και
«Μεταποίηση και Εμπορία» .

232

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.200€
στα πλαίσια ημερίδας που διοργανώνει η
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΑΜΘ με
θέμα «Υδατοκαλλιέργεια» και «Μεταποίηση
και Εμπορία» που αφορά στην κάλυψη
παράθεσης μικρού μπουφέ με το ποσό των
500€ και στην κάλυψη μετακίνησης και
διαμονής των δύο εισηγητών με το ποσό των
700€ . Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση
του Ειδικού Φορέα 0291 (Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας) και ΚΑΕ 0844, του
Προϋπολογισμού του Οικονομικού έτους
2012.

3

Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος
διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης
με τίτλο: «Εκτίμηση της εξέλιξης και των
τάσεων της ορνιθοπανίδας και της
ιχθυοπανίδας στη λίμνη Ισμαρίδα» στο
πλαίσιο του έργου: «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων
Νομού Ροδόπης».

233

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό ΙΙΙ και την
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Εκτίμηση της
εξέλιξης και των τάσεων της ορνιθοπανίδας
και της ιχθυοπανίδας στη λίμνη Ισμαρίδα» στο
πλαίσιο του έργου: «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων
Νομού Ροδόπης» στον διαγωνιζόμενο «Eco-
Consultants S.A. Βαβίζος-Ζαννάκη Μελέτες-
Έρευνες Α.Ε.» με έκπτωση 70%.

4

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την
Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
διοργάνωσης αγώνων στις 28/4 -
29/4/2012.

234

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την
Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
διοργάνωσης αγώνων στις 28/4 -29/4/2012
και την κάλυψη δαπάνης μέρους της
εκδήλωσης, συνολικού ποσού 2.800,00€,
που αφορά σε διαμονή και διατροφή 5
ομάδων (12 αθλητές και 1 προπονητής από
κάθε ομάδα) με το ποσό των 2.600,00€ και
στη διαμονή και διατροφή ομοσπονδιακών
προπονητών και παραγόντων (5 άτομα) με το
ποσό των 200,00€, σε βάρος της πίστωσης
του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844
Οικονομικού Έτους 2012.

5  

 

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη αναδόχου, για τον <<καθαρισμό
των χώρων του Διοικητηρίου, του

Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου
και Χρυσούπολης και του Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και
Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας»

 

235

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά)
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της

Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
αναδόχου, για τον <<καθαρισμό των χώρων
του Διοικητηρίου, του Οργανισμού Καπνού,
του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του
Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας,
Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ
Καβάλας» και την ανάδειξη της εταιρείας
CLEANING SERVICES ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως μειοδότη του
διαγωνισμού με το ποσό των 14.361,83 ευρώ
μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της σύμβασης και έως την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του εν εξελίξει
σχετικού διαγωνισμού.
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Παύλος
Δαμιανίδης και το μέλος Χρήστος Τρέλλης οι
οποίοι ψήφισαν Λευκό. Ο Πρόεδρος δήλωσε
ότι ψηφίζει λευκό διότι δεν συμφωνεί με τη
διαδικασία, ενώ το μέλος Χρήστος Τρέλλης
δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό διότι δεν είναι
σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους
υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο
κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί
προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες.

6  

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης
παράτασης περαίωσης του έργου
«Αποκατάσταση Καταπτώσεων στο δρόμο
Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα».

236

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης
του έργου «Αποκατάσταση Καταπτώσεων στο
δρόμο Μάνδρα – Μικρό Δέρειο – Ρούσα»
αναδόχου: ΕΔΕ Ταγιάννη Νικόλαου, μέχρι 16-
5-2012.

7

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης
παράτασης περαίωσης του έργου:
«Εργασίες Αποκατάστασης Φθορών
Οδοποιίας Βορείου Έβρου».

237

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης περαίωσης
του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης
Φθορών Οδοποιίας Βορείου Έβρου»
αναδόχου: ΑΡΔΑΣ-Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΕ, μέχρι 12-5-2012.

8

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης
παράτασης περαίωσης του έργου «Σχολή
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Έβρου –
Ανέγερση Νέου Κτίσματος Αιθουσών
Αυτοάμυνας – Αιθουσών Σκοπευτηρίων».

238

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της ολικής
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του
έργου: «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
Έβρου – Ανέγερση Νέου Κτίσματος Αιθουσών
Αυτοάμυνας – Αιθουσών Σκοπευτηρίων»
αναδόχου: «ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι 31-12-
2012.

9

Εισήγηση για την Έκθεση Εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ για το 1ο
Τρίμηνο του 2012.

239

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά)
Την υποβολή προς έγκριση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο της συνημμένης Έκθεσης
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ
για το 1ο Τρίμηνο του 2012.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και
Χρήστος Τρέλλης, οι οποίοι ψήφισαν Λευκό
για λόγους αρχής, διότι δεν ψήφισαν και τον
Προϋπολογισμό.

10

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση

Επαρχιακής Οδού Δράμας – Σιδηρονέρου
– Δασικού Χωριού (από έξοδο Τ.Δ.
Σκαλωτής προς Δασικό Χωριό) Έως Χ.Θ.
11+800».

240

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την
ανάδειξη της επιχείρησης Κ/Ξ ΔΟΜΙΚΗ

ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. – ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., ως αναδόχου
του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού
Δράμας – Σιδηρονέρου – Δασικού Χωριού
(από έξοδο Τ.Δ. Σκαλωτής προς Δασικό
Χωριό) Έως Χ.Θ. 11+800»
Προϋπολογισμού:5.360.990,30€, με έκπτωση
9,25%.

11  

Εισήγηση για την έγκριση α) διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού, β) συγκρότησης
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων
και ενστάσεων, για την προμήθεια
εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών για
το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς το 2012 στη Θάσο,
προϋπολογισμού 27.056€ με Φ.Π.Α.

241

Αποσύρει το θέμα, προκειμένου να κατατεθεί
πληρέστερη εισήγηση από την υπηρεσία.

12

Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης
συμμετοχής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη
δεύτερη συνάντηση των Εταίρων του
Προγράμματος “LEARNING AND
DEVELOPING OUR SKILLS” του
χρηματοδοτικού εργαλείου PROGRESS,
που θα πραγματοποιηθεί στη Γιάλοβα της
Τουρκίας στις 25 Απριλίου 2012.

242

Εγκρίνει τη δαπάνη για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας ΑΜΘ στη δεύτερη συνάντηση
των εταίρων του Προγράμματος, “LEARNING
AND DEVELOPING OUR SKILLS” του
χρηματοδοτικού εργαλείου PROGRESS, που
θα πραγματοποιηθεί στη Γιάλοβα της
Τουρκίας στις 25 Απριλίου 2012. Η δαπάνη
θα αφορά τα οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης
των μελών της ομάδας έργου και ενός ειδικού
εμπειρογνώμονα.

13

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Αθλητικό Σύλλογο Μυρτοφύτου ΝΕΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ εκδηλώσεων με ομιλίες ενάντια
στα ναρκωτικά και τη βία στα γήπεδα και
παράλληλα ποδοσφαιρικούς αγώνες, που
θα διεξαχθούν στο Μυρτόφυτο στις 29
Απριλίου 2012.

243

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον
Αθλητικό Σύλλογο Μυρτοφύτου ΝΕΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ εκδηλώσεων με ομιλίες ενάντια
στα ναρκωτικά και τη βία στα γήπεδα και
παράλληλα ποδοσφαιρικούς αγώνες, που θα
διεξαχθούν στο Μυρτόφυτο στις 29 Απριλίου
2012, και την κάλυψη μέρους του κόστους
των αφισών, με το ποσό των 700 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει
από την εταιρία Στ. Μπασσιάς - Βασίλης
Τεκτονίδης Ο.Ε με ΑΦΜ 99991193, σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του
Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού
έτους 2012.

14

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. με την
Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος,
εκδήλωσης ποντιακής μουσικής και
χορευτικών συγκροτημάτων, που θα
πραγματοποιηθεί στη Δράμα στις 29
Απριλίου 2012.

244

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. με
την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος,
εκδήλωσης ποντιακής μουσικής και
χορευτικών συγκροτημάτων, που θα
πραγματοποιηθεί στη Δράμα στις 29 Απριλίου
2012 και την κάλυψη μέρους δαπανών του
προϋπολογισμού της διοργάνωσης, ύψους
4.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα
0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012. Το
ποσό των 2.000,00€ θα διατεθεί και
εκτυπώσεις προγραμμάτων προσκλήσεις κλπ
στην εταιρεία « ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΙΘΥΡΟΙ –
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ» και το ποσό
των 2.000,00€ θα διατεθεί για την κάλυψη του
ηχητικού εξοπλισμού στην εταιρεία

«Στυλιανίδης Γεώργιος – Υπηρεσίες σκηνικών
& φωτισμού».

15

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
11 της προηγούμενης συνεδρίασης .

245

Επικυρώνει το Πρακτικό 11/2012
προηγούμενης συνεδρίασης της Ο.Ε.

16

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης
και το Δήμο Καβάλας , τουρνουά της
τελικής φάσης του εφηβικού
πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης.

246

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την
Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και
το Δήμο Καβάλας , τουρνουά της τελικής
φάσης του εφηβικού πρωταθλήματος
καλαθοσφαίρισης και την κάλυψη μέρους της
πλήρους διαμονής και φιλοξενίας αθλητών και
παραγόντων με το ποσό των 10.000 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ η οποία θα γίνει
από τις εταιρίες ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΟΤΕL Α.Ε. με
ΑΦΜ 094090013 με το ποσό των 5.000,00€
και ΛΟΥΣΥ Α.Ε Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε
με ΑΦΜ 094289779 με το ποσό των
5.000,00€, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,
ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής
ψηφίζοντας Λευκό διότι δεν γνωρίζει την
ακριβή οικονομική συμμετοχή του Δήμου
Καβάλας και της Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης.

17

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το
Σύλλογο ΠΝΟΗ για το παιδί , εκδήλωσης
με θέμα «ΚΡΙΣΗ – ΒΙΑ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».

247

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το
Σύλλογο ΠΝΟΗ για το παιδί , εκδήλωσης με
θέμα «ΚΡΙΣΗ – ΒΙΑ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» και την
κάλυψη μέρους του κόστους της εκτύπωσης
αφισών και προσκλήσεων με το ποσό των 250
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα
γίνει από την εταιρία ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ, με ΑΦΜ
032653287, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,
ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 707 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:49
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 12η 2012 Πρόσκληση 11η »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή