Οικονομική Επιτροπή

2012 Πίνακας 11

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10.4.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 11/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για τροποποίηση της 182/2012
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

207

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 182/26-3-2012
απόφαση μόνο ως προς το ποσό της προσφοράς
του μειοδότη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. το οποίο είναι
1.020.717,94€ χωρίς ΦΠΑ αντί του ποσού
974.471,90€ χωρίς ΦΠΑ που λανθασμένα είχε
αναγραφεί αρχικά. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ.
182/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ισχύει ως έχει

2

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1/2012 επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου:
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη
αναδόχου «για τη φύλαξη των χώρων του
Διοικητηρίου της ΠΕ Καβάλας» με χρονική
διάρκεια του έργου από 1-1-2012 έως 31-
12-2012 και με προϋπολογισμό:
33.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.

208

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά)
Δεν εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού διότι σύμφωνα με την παρ. η του άρθ. 21 του ΠΔ 118/2007 «σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήρια τη
χαμηλότερη τιμή, στους οποίους υποβάλλεται μία
μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία
μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγουμένων
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να
επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά».
Στην προκειμένη περίπτωση δεν προσκομίστηκαν
συγκριτικά στοιχεία οπότε εκ του νόμου η
Οικονομική Επιτροπή δεν εγκρίνει το πρακτικό του διαγωνισμού.
Μειοψήφισαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής,
Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης οι οποίοι
ψήφισαν Λευκό αναφέροντας ότι διαφωνούν με τη διαδικασία της φύλαξης στην ΠΕ Καβάλας , εν
γένει.

3

Εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την
ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη ποιοτικών
δικτύων πρόσβασης για τη δημιουργία
κοινού μέλλοντος» υποέργο
«Βορειοανατολική Παράκαμψη
Νευροκοπίου» προϋπολογισμού
8.400.000 €.

209

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με
το από 3-4-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης,
αποτελούμενη από τους:
1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό με Δ΄β στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,
ως πρόεδρο,
2. Σοφία Πίτατζη, Πολ/κό Μηχ/κό με Δ΄β στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Κυριακούλα Στεφανίδου, Ηλ/γο Μηχ/κό ΤΕ με
Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. 

4. Ζωή Τοπουζλή, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

5. Κων/νο Ξενοδοχίδη,Πολ/κό Μηχ/κό Ε.Δ.Ε. ,
εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ.
6. Όπως θα ορισθεί από την ΚΕΔΕ και
7. Όπως θα ορισθεί από το ΤΕΕ, ως μέλη
Με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Άννα Λασκαρέλη, Ηλ/γο Μηχ/κό με Δ΄β στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
2. Ιωάννα Φωτιάδου, Πολ/κό Μηχ/κό με Δ΄β, στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων - Π.Ε. Ροδόπης της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Γεώργιο Πελτέκη, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με Γ΄β,
στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
4. Περικλή Παλιάτσο, Τεχνικό Δομικών Έργων με
Γ΄β, στη Δ/νση Τεχνικών ΄΅Εργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
5. Αικατερίνη Πουρνάρα-Παξινού, Πολ/κό Μηχ/κό
Ε.Δ.Ε., εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ
6. Όπως θα ορισθεί από την ΚΕΔΕ και
7. Όπως θα ορισθεί από το ΤΕΕ.
οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά ορισμού
όσα από τα παραπάνω μέλη απουσιάζουν ή
κωλύονται.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής ανατίθενται
στην Μαρία Θεολόγου, Τεχνικό ΔΕ με Ε'β, στην
Περιφέρεια Α.Μ.Θ., με αναπληρώτρια την
Συρματένια Πανδρεμένου, Εργοδηγό ΤΕ με Β'β
στη Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει το
διαγωνισμό στις 24 Απριλίου 2012 , ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών), καθώς και τυχόν επαναλήψεις του,
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις
που ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης του
διαγωνισμού.

4

Εισήγηση για την έγκριση εξόφλησης της
2ης και τελικής εντολής πληρωμής της
εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες
αντικαταστάσεως των εγκαταστάσεων
υγραερίου με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια
της Σχολής Αστυφυλάκων Κομοτηνής».

210

Εγκρίνει την εξόφληση της 2ης και τελικής εντολής πληρωμής της εργολαβίας «Επείγουσες εργασίες αντικαταστάσεως των εγκαταστάσεων υγραερίου
με πετρέλαιο στα λεβητοστάσια της Σχολής
Αστυφυλάκων Κομοτηνής», ποσού 24.427,01€,
Ανάδοχου κ. Παπαδόπουλου Πασχάλη Ε.Δ.Ε.

5  

 

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 2,
διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης
των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου-
Διακήρυξη 01/2012.

211

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Δημοπρασίας
Νο 2, διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου-Διακήρυξη
01/2012 και την ανάδειξη αναδόχων ως εξής:
• για την ομάδα “Α. Είδη Χάρτου” την «Γ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των
δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(17.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., • για την ομάδα “Β. Είδη Αρχειοθέτησης-Τετράδια” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των δεκαπέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (15.072,44€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., • για την ομάδα “Γ. Είδη Γραφείου” την «Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στην τιμή των επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (7.430,87€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., • για την ομάδα “Δ. Αναλώσιμα για εκτυπωτές” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των δεκαεπτά χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (17.862,19€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., • για την ομάδα “Ε. Τόνερ για φωτοαντιγραφικά μηχανήματα” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των έξι χιλιάδων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (6.049,78€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., • για την ομάδα “ΣΤ. Αναλώσιμα για fax” την «ΜΑΝΤΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ» στην τιμή των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (4.845,10€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

6  

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης
εργασιών συντήρησης κλιματιστικών
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου)

212

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών συντήρησης
κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ.
(Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) με έρευνα αγοράς
- λήψη προσφορών, μετά από Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την ανάρτησή της
στον ιστότοπο της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων και
ανακοίνωση στο Εμπορικό Επιμελητήριο και την
συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών,
σύμφωνα και με το από 30-3-2012 συνημμένο
Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
1. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον
Πουλουκτσή Δημήτριο ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλο
της ίδιας υπηρεσίας
2. Πουλουτίδη Θεόφιλο ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή τον
Μαργιτούδη Σωτήριο ΔΕ Τεχνικών υπάλληλο της
Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
3. Παπατζίκη Παύλο ΤΕ Διοικητικού υπάλληλο
της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού με
αναπληρωτή τον Λεργιό Χρήστο ΔΕ Πληροφορικής υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης Η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών-Εργασιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.300/1-2-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΖΛ7ΛΒ-ΥΙΤ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, μετά από την αρχική βεβαίωση παροχής υπηρεσιών-εκτέλεσης εργασιών από την κάθε υπηρεσία της Π.Ε Έβρου. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος ψήφισε Λευκό αναφέροντας ότι διαφωνεί με τη σύνθεση της επιτροπής.

7

Εισήγηση για την έγκριση της απευθείας
ανάθεσης με την λήψη τριών προσφορών
του έργου «Προμήθεια αδρανών υλικών
για την βελτίωση βατότητας οδού
πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του ποταμού
Έβρου».

213

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου:
«Προμήθεια αδρανών υλικών για την βελτίωση
βατότητας οδού πρόσβασης στο ΔΕΛΤΑ του
ποταμού Έβρου» με την λήψη τριών προσφορών.

8

Εισήγηση για την έγκριση των όρων
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή κτιρίου
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Ορεστιάδας».

214

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης
του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00€ με
Φ.Π.Α. συγχρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012
Π.Α.Μ.Θ με ΚΕ:121002006 με πρόχειρο δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν
.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης
διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα,
πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της
δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08) και
συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα και με
το από 02-04-2012 συνημμένο πρακτικό
κλήρωσης , αποτελούμενη από τους :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΤΕ Τοπογράφων
Μηχανικών με Β’β
2. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών με Γ’β
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με
Δ’β
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών με Δ’β
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
με Δ’β
3. ΜΠΕΔΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΕ Εργοδηγών με Β’β
Χρέη γραμματέα θα ασκήσει η ΠΟΥΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού με Γ’β, με
αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΕ Διοικητικών με Γ’β

9

Εισήγηση για την έγκριση 3ου Συγκριτικού
Πίνακα και σύναψη 2ης Σύμβασης
Συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης
«Μελέτη Παράκαμψης Παραδημής».

215

Αποσύρει το θέμα, προκειμένου να δοθούν
περαιτέρω στοιχεία από την υπηρεσία.

10

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού
διαγωνισμού του έργου: «Τακτική
Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης
έτους 2011».

216

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 8 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει το Πρακτικό διαγωνισμού του έργου
«Τακτική Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης
έτους 2011» και την ανάδειξη της εργοληπτικής
επιχείρησης ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, με προσφορά
308.000,00€ με ΦΠΑ, και με μέση έκπτωση 12%,
ως αναδόχου του έργου: «Τακτική Συντήρηση
Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2011»
προϋπολογισμού: 350.000,00 € με ΦΠΑ.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ο οποίος
ψήφισε Κατά αναφέροντας ότι «η δοθείσα
έκπτωση δεν είναι επαρκής».

11  

Εισήγηση για την έγκριση α) τρόπου
επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης β)
διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και της
περίληψης διακήρυξης γ) συγκρότηση
επιτροπής διαγωνισμού του έργου :
«Αντικατάσταση καλωδιώσεων ασθενών
και ισχυρών ρευμάτων του Διοικητηρίου
και συντήρηση όλων των Η/Μ
εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού
24.0000,00 € με Φ.Π.Α.

217

1. Εγκρίνει για το έργο:«Αντικατάσταση καλωδιώσεων
ασθενών και ισχυρών ρευμάτων του Διοικητηρίου και
συντήρηση όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων»
προϋπολογισμού: 24.000,00 € με Φ.Π.Α.:
α) Ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης
ανοιχτή δημοπρασία βάσει του άρθρου 3 του 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
β)Την συνημμένη διακήρυξη της δημοπρασίας με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων και
2. Συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 2-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης αποτελούμενη από
τους:
1. Κολώνια Αγγελο Αρχιτέκτων Μηχανικό Π.Ε με Β΄
στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρο
2. Γαβριηλίδη Θεμιστοκλή Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε με βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
3. Νικολαιδου Στυλιανή Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε με Ε΄ βαθμό
– στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος
και αναπληρωματικά μέλη:
1. Σαγιόγλου Λεονώρα , Πολιτικό Μηχανικό με Β΄ βαθμό
στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
2. Παπαλεξίου Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε με βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ
3. Πούλκο Κων/νο Ηλ/γο Μηχανικό Τ.Ε με Δ΄ βαθμό
στην ΔΤΕ ΠΕ
Επίσης εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των
εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και
γραμματέα της επιτροπής διαγωνισμού την
Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ξάνθης με αναπληρώτρια την κ Τάσιου Μαρία διοικητικό
υπάλληλο της Δ.Τ.Ε.

12

Εισήγηση για την έγκριση σύναψης
Συμπληρωτικής Σύμβασης με αύξηση του
συνολικού συμβατικού οικονομικού
αντικειμένου του έργου: «Αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων στο δημοτικό
σχολείο Θεολόγου Θάσου».

218

Αποσύρει το θέμα, προκειμένου να παραστεί ο
εισηγητής του θέματος και να δοθούν περαιτέρω
στοιχεία από την υπηρεσία.

13

Εισήγηση για την έγκριση της διαδικασίας
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης για το έργο <<καθαρισμός

των χώρων του Διοικητηρίου, του
Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου
και Χρυσούπολης και του Αγροτικού
Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και
Θάσου, και του ΚΤΕΟ Καβάλας», καθώς
και έγκριση συγκρότησης επιτροπών
αξιολόγησης αποτελεσμάτων και
ενστάσεων .

219

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 6 υπέρ και 3 λευκά)
Εγκρίνει:

1. τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης για το έργο «καθαρισμός
των χώρων του Διοικητηρίου, του Οργανισμού
Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και
του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας,
Χρυσούπολης και Θάσου, και του ΚΤΕΟ
Καβάλας», σε κάθε δε περίπτωση σε συνδυασμό
με τις συμπληρωματικά και κατ’ αναλογία
εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 22 π.δ.
118/2007 και του άρθρου 2 § 13 εδαφ. Ι και V του
ν.2286/1995 προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες καθαριότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας έως την ανάδειξη μειοδότη
που θα προκύψει από τον ανοικτό τακτικό
διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από την Π.Ε.
Καβάλας στις 25-4-2012.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για χρονικό
διάστημα από 1-4-2012 έως 30-6-2012 , ή
μικρότερη σε περίπτωση ολοκληρώσεως των
διαδικασιών του εν εξελίξει σχετικού διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης
και με μηνιαία δαπάνη 15.600 ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 19.188,00
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
2. Συγκροτεί επιτροπές σύμφωνα με το από 3-4-
2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α)επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας:
1. Κλειτσιώτη Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού ως πρόεδρο,
αναπληρούμενο από την Καραβασίλη
Βαρβάρα του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού.
2. Βαμβατήρα Γιαννούλα ΤΕ Δ/κού - Λογιστικού
ως μέλος που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού, αναπληρούμενη από την
Ισαακίδου Χρυσάνθη ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού
3. Παπαδοπούλου Ανθή του κλάδου ΔΕ
Διοικητικών Γραμματέων που υπηρετεί στη
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ως μέλος,
αναπληρούμενη από την Ηλιάδου Χρυσούλα
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που
υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο
Ασημής Αθανάσιος που υπηρετεί στη Δ/νση
Διοικητικού-Οικονομικού, αναπληρούμενος από
την Φουτσιτζίδου Μαρία που υπηρετεί στη
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού.
Β)επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων
αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας :

1. Κοσμίδου Αντιγόνη του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ως πρόεδρο, αναπληρούμενη από την
Ναλπαντίδου Θεοδοσία του κλάδου ΠΕ
Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
2. Λαζαρίδου Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως
μέλος, αναπληρούμενη από την Τεκτονίδου
Αθανασία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-
Οικονομικού που υπηρετεί στη Δ/νση
Ανάπτυξης.
3. Κοχλιαρίδου Φιλιππία του κλάδου ΠΕ Φυσικής
Αγωγής που υπηρετεί στη Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού ως μέλος, αναπληρούμενη από
την Τζίμα Αναστασία του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί στη
Δ/νση Ανάπτυξης.
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Παύλος Δαμιανίδης και
τα μέλη Σιακήρ Αϊχάν και Χρήστος Τρέλλης οι
οποίοι ψήφισαν Λευκό. Ο Πρόεδρος και το μέλος
Σιακήρ Αϊχάν δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό διότι
δεν συμφωνούν με τη διαδικασία της απευθείας
αναθέσεως στην περίπτωση αυτή, ενώ το μέλος
Χρήστος Τρέλλης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό διότι
δεν είναι σύμφωνος να δίνονται τέτοιου είδους
υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες σε περίοδο
κρίσης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί
προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες των
υπηρεσιών.

14

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών
επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας
κλήρωσης και των όρων του ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής
ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού της
Π.Ε.Δράμας για το έτος 2012.

220

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους του ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και
φωτοαντιγραφικού χαρτιού της Π.Ε. Δράμας για το
έτος 2012 καθώς και την συγκρότηση επιτροπών
σύμφωνα με τα από 9-3-2012 και 22-3-2012
συνημμένα Πρακτικά κλήρωσης, ως εξής:
Α) Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης των
προσφορών αποτελούμενη από τους:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΗΡΑΚΛΗ του Γεωργίου
2. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ του Χρήστου
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του Δημητρίου
Με αναπληρωτές τους :
1. ΔΟΥΣΚΟ ΑΓΓΕΛΟ του Ιωάννη
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΥΜΕΩΝ του Αντωνίου
3. ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου
Β) Επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του ΠΔ
118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2
του ν.2255/97 αποτελούμενη από τους:
1. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου
2.ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του Ιωάννη
3.ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του Κυριάκου
Με αναπληρωτές τους :
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Φωτίου
2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΒΡΑΑΜ του Ελευθερίου
3. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του Μιλτιάδη

15

Εισήγηση για την έγκριση των όρων του
πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη
σύμβασης εκτέλεσης έργου συντήρησης
ανελκυστήρων του κτιρίου του
Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας και
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.

221

Εγκρίνει τους όρους της προκήρυξης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης
εκτέλεσης έργου συντήρησης ανελκυστήρων του
κτιρίου του Διοικητηρίου Δράμας της Π.Ε. Δράμας
για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης και
την συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το από
21-3-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Επιτροπή παραλαβής & αξιολόγησης των
προσφορών αποτελούμενη από τους:
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα
2. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου
3. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη
Με αναπληρωτές τους :
1. ΒΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σωτηρίου
2. ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Θεολόγου
3. ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου

16

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Αθλητικό Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής
Αλεξανδρούπολης «Τριεθνούς
Συνάντησης Ενόργανης Γυμναστικής».

222

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον
«Αθλητικό Όμιλο Ενόργανης Γυμναστικής
Αλεξανδρούπολης» Τριεθνούς Συνάντησης
Ενόργανης Γυμναστικής και την κάλυψη δαπάνης
ύψους 3.300€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
που αφορά τη μεταφορά των οργάνων
γυμναστικής Ολυμπιακών προδιαγραφών από την
Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη με επιστροφή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2362/95,
Ν3871/10 και Π.Δ.113/10, σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ
9779.0001., που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά
το έργο «εκδηλώσεις(Δράσεις)για τον αθλητισμό
έτος 2012 (κωδ.121002033)».

17

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το
Αθλητικό Σύλλογο Δόξα Σταυρούπολης
Ετήσιου Φεστιβάλ ποδηλατικών
διαδρομών -1st RODOPI-NESTOS OPEN
BIKE FESTIVAL.

223

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με τον Αθλητικό
Σύλλογο Δόξα Σταυρούπολης του Ετήσιου
Φεστιβάλ ποδηλατικών διαδρομών -1st RODOPINESTOS
OPEN BIKE FESTIVAL και την κάλυψη
μέρους του προϋπολογισμού της διοργάνωσης,
ύψους 7.134,00€, σύμφωνα με τον πιο πάνω
πίνακα, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα
0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012

18

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την
Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου
Ποδηλατικού Διημέρου Θάσου.

 224

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την
Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου του Ποδηλατικού
Διημέρου Θάσου και την κάλυψη μέρους του
κόστους της διοργάνωσης που αφορά την
εκτύπωση εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό
των 520 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία
θα γίνει από την εταιρία Παπαδημητρίου
Δημήτρης, με ΑΦΜ 049461847 και το κόστος
μεταλλείων της διοργάνωσης με το ποσό των
1480 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα
γίνει από την εταιρία Μπίβα Ελένη με ΑΦΜ
045431852 σύνολο 2.000 ευρώ, σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού
Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

19

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την

Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Καβάλας τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 28
και 29 Απριλίου 2012.

225

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με την
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας

τουρνουά Ποδοσφαίρου στις 28 και 29 Απριλίου
2012 και την κάλυψη μέρους του κόστους της
διοργάνωσης που αφορά μέρος του κόστους της
εκτύπωσης αφισών και της προμήθειας κυπέλων
με το ποσό των 1000 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από την εταιρία Κ. Γαϊτατζή
κ ΣΙΑ Ε.Ε, με ΑΦΜ 099475682 σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού
Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

 20

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το
σύλλογο Κεραυνό Κρηνίδων των
πολιτιστικών εκδηλώσεων «Φιλίππεια
2012» από 17-19 Απριλίου 2012.

226 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το
σύλλογο Κεραυνό Κρηνίδων των πολιτιστικών
εκδηλώσεων «Φιλίππεια 2012» από 17-19
Απριλίου 2012 και την κάλυψη μέρους του κόστους
της διοργάνωσης που αφορά την εκτύπωση
εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό των 1500 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει από
την εταιρία Σελαλματζίδου Κυριακή, με ΑΦΜ
102456352, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ
0844 οικονομικού έτους 2012.

 21

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιάς Καβάλας σε
συνεργασία με άλλους 18 συλλόγους του
Φεστιβάλ Νερού Φύσης Ξύλου (Wood
Water Wild Festival) από 1-3 Ιουνίου
2012.

227 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιάς Καβάλας σε
συνεργασία με άλλους 18 συλλόγους, του
Φεστιβάλ Νερού Φύσης Ξύλου (Wood Water Wild
Festival) από 1 έως 3 Ιουνίου 2012 και την κάλυψη
μέρους του κόστους της εκδήλωσης με το ποσό
των 3.600€, που αφορά σε μέρος του κόστους της
εκτύπωσης εντύπων της εκδήλωσης με το ποσό
των 2.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία
θα γίνει από την εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
ΛΟΥΠΕΛΗΣ- ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, με Α.Φ.Μ.
061856161 και σε μέρος του κόστους της ηχητικής
κάλυψης της διοργάνωσης με το ποσό των 1.400
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα γίνει
από την εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, με
ΑΦΜ 043519842, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ
0844 οικονομικού έτους 2012.

22 

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Πολιτιστικό Λαογραφικό Επιμορφωτικό
Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής
στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιήσουν στις 19 Απριλίου
2012.

228 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με τον
Πολιτιστικό Λαογραφικό Επιμορφωτικό
Εξωραϊστικό Σύλλογο Γυναικών Γρατινής στην
εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν στις 19
Απριλίου 2012 και την κάλυψη μέρους δαπάνης
του προϋπολογισμού ύψους 300,00 €, σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφέρειας Α. Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του
ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012

23 

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

 229

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Ξάνθης Φώτη Καραλίδη , ως εξής:
1. 6/4/2012 Αλεξανδρούπολη-Αθήνα με επιστροφή
7/4/2012 Αθήνα – Καβάλα. Συνάντηση με την Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Άννα
Διαμαντοπούλου

24 

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
10 της προηγούμενης συνεδρίασης .

230 

Επικυρώνει το Πρακτικό 10/2012 προηγούμενης
συνεδρίασης της Ο.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 794 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 11η 2012 Πίνακας 10 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή