Οικονομική Επιτροπή

2012 Πίνακας 10

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10.4.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 10/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για τον ορισμό υπολόγων του
διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς
και μεταμοσχευμένους για τους μήνες
Μάρτιο – Απρίλιο 2012.

188

Εγκρίνει τον ορισμό υπολόγων ανά
Περιφερειακή Ενότητα για την καταβολή του
διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και
μεταμοσχευμένους, για Μάρτιο – Απρίλιο
2012 ως εξής:
1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Τον υπάλληλο κ. Διαμαντίδη Μιχαήλ του
Λεωνίδα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με αναπληρώτρια την κ. Φελλά
Αναστασία Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ
Προσωπικού Η/Υ για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 129.596,00 € (εκατόν
είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι
ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον
ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7-
2012.
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Τον υπάλληλο κ. Μυλωνά Θεόδωρο του
Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 130.000,00 € (εκατόν
τριάντα χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713
οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7- 2012.
3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Την υπάλληλο κ. Νεραντζίδου Ευφροσύνη του
Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών με
αναπληρώτρια την κ. Δημοπούλου Μαρία του
Κων/νου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για την
έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 79.000,00 €
(εβδομήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7- 2012.

4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του
Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού
για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 149.000,00 € (εκατόν
σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510
ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-7-
2012.
5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Το ποσό ανέρχεται σε 109.000,00 € (εκατόν
πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713
οικ. Έτους 2012.
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από
συνεννόηση με τον Προϊστάμενο Οικονομικού
θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα πληρωμής.

2

Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το
2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2012.

189

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το 2ο
Γυμνάσιο Κομοτηνής αποχαιρετιστήριας
εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 8
Απριλίου 2012 και την κάλυψη μέρους της
δαπάνης του προϋπολογισμού της
διοργάνωσης της εκδήλωσης, ύψους 650,00 €,
για παράθεση δείπνου στο ξενοδοχείο Chris
and Eve “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Α.Ε.” σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Α.
Μ.-Θ. του Ειδικού Φορέα 0072 του ΚΑΕ 0844
οικονομικού έτους 2012.

3

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού
άγονου διαγωνισμού και καθορισμός νέας
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού
του έργου « Προστασία και ανόρθωση
υδατικών και δασικών πόρων Νομού
Ροδόπης» εργολαβία « Διαχείριση του
Καλαμιώνα της Λίμνης Ισμαρίδας»
προϋπολογισμού 180.000,00 €.

190

Εγκρίνει το από 28-3-2012 πρακτικό άγονου
διαγωνισμού του έργου : «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων
Νομού Ροδόπης» εργολαβία « Διαχείριση του
Καλαμώνα της Λίμνης Iσμαρίδας»
προϋπολογισμού 180.000,00 € και ορίζει τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού, το αργότερο δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες από την
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
αρμόδια υπηρεσία.

4

Εγκρίνει το από 28-3-2012 πρακτικό άγονου
διαγωνισμού του έργου : «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων
Νομού Ροδόπης» εργολαβία « Διαχείριση του Καλαμώνα της Λίμνης Iσμαρίδας»
προϋπολογισμού 180.000,00 € και ορίζει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
αρμόδια υπηρεσία.

191

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 5 υπέρ και 2 λευκά)
Εγκρίνει την συγκρότηση:
1. της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. αποτελούμενης από τους:
i.Παγωνίδη Δημήτριο του Κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Έβρου τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Αποστολίδη Νικόλαο του Κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας Δ/νση Δημόσιας

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ξάνθης
ii. Γκαντή Γεώργιο του Κλάδου ΠΕ Γεωπόνων
υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης τακτικό μέλος με
αναπληρωτή την Μπατζάκη Σουλτάνα του
Κλάδου ΠΕ Γεωπόνων υπάλληλος Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας Π.ΑΜ.Θ.
iii. Αρμεντζίδη Χάρη του Κλάδου ΤΕ
Οικονομικού υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικού
Π.ΑΜ.Θ. τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον
Γεμενετζή Σοφοκλή του Κλάδου ΠΕ
Οικονομικού υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Έβρου
2. της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για
το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη», της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. αποτελούμενη από τους :
i. Μούργου Δέσποινα του Κλάδου ΤΕ
Εποπτών Δημόσιας Υγείας υπάλληλος Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Ξάνθης τακτικό μέλος με αναπληρωτή
τον Σισμάνη Χρήστο του Κλάδου ΤΕ
Εποπτών Δημόσιας Υγείας Δ/νση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου
ii. Κολάτσο Νικόλαο του Κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης
τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την
Χατζοπούλου Αικατερίνη του Κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας Π.ΑΜ.Θ.
iii. Δολαπτσόγλου Φωτεινή του Κλάδου ΠΕ
Οικονομικού υπάλληλος Δ/νσης Οικονομικού
Π.ΑΜ.Θ. τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την
Κανίδου Ελένη του Κλάδου ΤΕ Οικονομικού
υπάλληλος Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.ΕΝ.΄Εβρου
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος
Τρέλλης και Κωνσταντίνος Μιχελής
μειοψήφησαν ψηφίζοντας λευκό για λόγους
αρχής, διότι είχαν ψηφίσει αρνητικά στον
διαγωνισμό.

5  

 

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού
Δημοπρασίας του έργου «Εκσυγχρονισμός – Διαρρύθμιση
Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως» προϋπολογισμού
999.360,00€.

 192

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό
Δημοπρασίας και την ανάδειξη της
εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ –
ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με
προσφερόμενη έκπτωση 47,42%. ως
αναδόχου του έργου: «Εκσυγχρονισμός –
Διαρρύθμιση Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως» προϋπολογισμού 999.360,00€.

6  

Εισήγηση για την έγκριση της οριστικής
μελέτης υδραυλικών έργων της
συμπληρωματικής μελέτης με τίτλο
«Μελέτη Αποκατάστασης και
Υπογειοποίησης Αρδευτικών Δικτύων του
Τ.Ο.Ε.Β. Ερυθροποτάμου (Α’ Φάση)

193

Εγκρίνει την Οριστική Μελέτη Υδραυλικών
Έργων, της συμπληρωματικής μελέτης με
τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ (Α’
ΦΑΣΗ)» με την οποία πιστοποιείται η τήρηση
όλων των προδιαγραφών, κανονισμών και
τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το χρόνο
σύνταξή της και βεβαιώνεται η ποιοτική και
ποσοτική επάρκεια της και η συμμόρφωση του
αναδόχου προς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.

7

Εισήγηση για την Έγκριση : 1) των όρων
Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου
μειοδοτικού διαγωνισμού καθώς και
περίληψης αυτής 2) συγκρότησης
επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ
2012» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΗΛΕΚTΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΕ
κ.λ.π)» της ΣΑΕ031 με ΚΑΕ
2008ΣΕ03100003 και με προϋπολογισμό
101.523,95 € με Φ.Π.Α.».

194

Εγκρίνει : 1) τους όρους της Διακήρυξης
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού
καθώς και την περίληψη του υποέργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012»
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΗΛΕΚTΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΕ κ.λ.π)»
της ΣΑΕ031 με ΚΑΕ 2008ΣΕ03100003 και
με προϋπολογισμό 101.523,95 € με Φ.Π.Α. 2)
την συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού
σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης:
1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μηχανολόγος
Μηχανικός με Β΄β
2. ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Πολιτικός Μηχανικός
Γ΄β (ΙΔΑΧ)
3. ΤΕΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Εργοδηγός ΤΕ με Β΄β
Αναπληρωματικοί κατά σειρά :
1. ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Πολιτικός
Μηχανικός με Β΄β
2. ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός με
Β΄β
3. ΜΠΕΔΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εργοδηγός ΤΕ με
Β’β

8

Εισήγηση για την έγκριση επανάληψης
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου
«Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρόμου
Λιμενάρια – Πευκάρι» προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ.

195

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού του
έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζοδρόμου
Λιμενάρια – Πευκάρι» προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ. με τους ίδιους όρους και
τη διεξαγωγή του το αργότερο δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση
της παρούσας απόφασης στην αρμόδια
υπηρεσία.

9

Εισήγηση για τη συγκρότηση Επιτροπής
Διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για
τη δημοπράτηση των εργασιών
κατασκευής του έργου «Αποπεράτωση
Δημαρχείου Δήμου Δοξάτου»
προϋπολογισμού 210.000,00 € με ΦΠΑ.

196  

Εγκρίνει την συγκρότηση Επιτροπής
διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για το
έργο: «Αποπεράτωση Δημαρχείου Δήμου
Δοξάτου» προϋπολογισμού: 210.000,00 € με
ΦΠΑ. , σύμφωνα και με το από 22-3-2012
συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης,
αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτη Ηρακλή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
2. Σούσου Ειρήνη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.

3. Πετρίδης Βύρων Εργοδηγό Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Λαμπριανίδη Αθανάσιο Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό
2. Δέρα Μαρία Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.
3. Μπακάλη Κων/νο Εργοδηγό Τ.Ε.

10

Εισήγηση για την έγκριση πρόσκλησης με
διαπραγμάτευση, για την εκπόνηση της
μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων Δρόμου Σκαλωτής –
Δασικού Χωριού (από χιλιομετρική θέση
11,50 έως Δασικό Χωριό»,
προϋπολογισμού 31.980,00 € με ΦΠΑ.

197

Εγκρίνει την τροποποιημένη πρόσκληση σε
διαπραγμάτευση, για την εκπόνηση της
μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ –
ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (από χιλιομετρική θέση
11,50 έως Δασικό χωριό)».

11  

Εισήγηση για την έγκριση νέας
ημερομηνίας δημοπράτησης και τη
συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας
μειοδοτικού διαγωνισμού για τη
δημοπράτηση των εργασιών κατασκευής
του υποέργου «Εκσυγχρονισμός
Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού των
Εσωτερικών Χώρων του Πνευματικού
Κέντρου Μητρόπολης Δράμας».

198

1. Εγκρίνει τη δημοπρασία του έργου
«Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων και
Εξοπλισμού των Εσωτερικών Χώρων του
Πνευματικού Κέντρου Μητρόπολης Δράμας»,
το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
από την κοινοποίηση της παρούσας
απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2. Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού του ιδίου
Υποέργου από τους ίδιους υπαλλήλους,
σύμφωνα με το από 9-1-12 συνημμένο
Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτη Ηρακλή, Π.Ε. Μηχανικών Η/Μ,
2. Παντελίδου Κυριακή, Τ.Ε. Μηχανικών και
3. Μπακάλη Κων/νο, Τ.Ε. Εργοδηγών.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Εφραιμίδη Αναστάσιο, Π.Ε. Μηχανικών/
Πολιτικών,
2. Λιόκαλου Ειρήνη, Τ.Ε. Μηχανικών και
3. Σαχπαζίδη Χαράλαμπο, Τ.Ε. Εργοδηγών

12

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 627/2011
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

199

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ 627/2011 Απόφασή
της μόνο ως προς το τμήμα που αφορά το
όνομα του δικαιούχου, το οποίο είναι
Τσιγιάννης Χρήστος με ΑΦΜ 042665177, κατά
τα λοιπά η απόφαση 627/2011 ισχύει ως έχει.

13

Εισήγηση για την έγκριση πρότασης για την προετοιμασία των βαγονιών Τρένου
του Πολιτισμού, ενόψει της έναρξης του
προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού» (Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας).

200

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει το ποσό των 5.000 € για την
προετοιμασία των βαγονιών Τρένου του
Πολιτισμού, ενόψει της έναρξης του
προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου
δυναμικού» (Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας). Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού
Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001.,
που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το
έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος
2011».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος
Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό,

δηλώνοντας ότι: «είμαι κατά του
Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας».

14

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.
Ξάνθης του Διημέρου Αγάπης 2012.

201 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο
Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης του
Διημέρου Αγάπης 2012 και την κάλυψη μέρους
των εξόδων ύψους 1000,00 €, σε βάρος της
πίστωσης του έργου με κωδικό 113602018 και
τίτλο «Έργα Τουριστικής Προβολής και
Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» του
προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις ΚΑΕ
2071.9779 Οικονομικού Έτους 2012.

15

Εισήγηση για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην έκθεση
ελαιολάδου – ελιάς που διοργανώνεται
στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ ελαιολάδου
– ελιάς που θα πραγματοποιηθεί από τις 6
έως τις 8 Απριλίου στην Αθήνα, και την
έγκριση δαπάνης ύψους 4.000,00 € για
την κάλυψη της συμμετοχής της Π.Α.Μ.Θ.

202

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. στην έκθεση ελαιολάδου – ελιάς που
διοργανώνεται στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ
ελαιολάδου – ελιάς που θα πραγματοποιηθεί
από τις 6 έως τις 8 Απριλίου στην Αθήνα, και
την κάλυψη δαπάνης ύψους 4.000 € σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ
0844 του οικονομικού έτους 2012. Η δαπάνη
θα αφορά την κάλυψη του ενοικίου του
περιπτέρου (3.690€) καθώς και τη μεταφορά
των προϊόντων - εκθεμάτων από την έδρα της
Περιφέρειας στον εκθεσιακό χώρο (310€).

16

Εισήγηση για τη συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης στην εκδήλωση του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ποντίων Γυναικών «Η
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί
στις 17 Απριλίου 2012.

203 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Γυναικών «Η
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ» εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2012 και
συγκεκριμένα την κάλυψη μέρους δαπάνης του
προϋπολογισμού της διοργάνωσης της
πολιτιστικής εκδήλωσης, ύψους 650,00 €, για
ενοικίαση αίθουσας & παράθεση γεύματος στο
εστιατόριο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφέρειας Α. Μ.-Θ.του Ειδικού Φορέα 0072
ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

17

Εισήγηση για την έκδοση βιβλίου με τίτλο
«Ο χαμένος πλούτος των αρωματικών –
φαρμακευτικών φυτών» με την
υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.

 204

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(με ψήφους 6 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει το ποσό των 6000 € για την έκδοση
βιβλίου με τίτλο «Ο χαμένος πλούτος των
αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών» σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.& Θ. του Ειδικού
Φορέα 0072 ΚΑΕ 0843 οικονομικού έτους
2012.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε
ψηφίζοντας κατά αναφέροντας ότι: «στην
πορεία θα προκύψουν και άλλες τέτοιου είδους
δαπάνες οι οποίες δεν θα μπορούν να
καλυφθούν όλες από τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Α.Μ.& Θ.».

18

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

205 

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτη
Καραλίδη και του Θεματικού
Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα
Γεώργιου Ούστογλου, ως εξής:
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτη
Καραλίδη
1. 27/3/2012 Αλεξανδρούπολη-Αθήνα με
επιστροφή 28/3/2012 Αθήνα – Καβάλα
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.
Θ.Μωραϊτη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ.Σκανδαλίδη.
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς
Τομέα Γεώργιου Ούστογλου
1. 6/3/2012 με επιστροφή 9/3/2012 Αθήνα –
Συμμετοχή στην έκθεση Ελαιόλαδου – Ελιάς
που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 5ου
Φεστιβάλ Ελαιόλαδου – Ελιάς από τις 6 έως
8/3/12 στην Αθήνα.

19

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 9
της προηγούμενης συνεδρίασης .

206 

Επικυρώνει το Πρακτικό 9/2012 προηγούμενης
συνεδρίασης της Ο.Ε.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 800 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πίνακας 11 2012 Πρόσκληση 10η »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή