2012 Πίνακας 5

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

Κομοτηνή 24.2.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 5/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το
Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων Θάσου «ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ» παραδοσιακών
εκδηλώσεων.

79

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Σύλλογο Γυναικών Λιμεναρίων Θάσου «ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ» παραδοσιακών εκδηλώσεων και την κάλυψη του κόστους των εκτυπώσεων αφισών και προσκλήσεων, της πιο πάνω εκδήλωσης, με το ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. H εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει από την εταιρία Σ. Χατζησταματίου με ΑΦΜ 800125437, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844
οικονομικού έτους 2012.

   
2

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1
της επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάδειξη μειοδότη για την αγορά και θέση
σε λειτουργία δύο (2)Web servers και ενός
(1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

80

 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εταιρείας Α. Μπαμπαθανάσης & ΣΙΑ Ο.Ε. ως μειοδότριας για την αγορά και
θέση σε λειτουργία δύο (2)Web servers και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ με το ποσό των 7.293,86 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1723 του έτους 2012 .

3

Εισήγηση για την έγκριση διαγωνισμού για
την «Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη».

81

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 3 κατά) Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης του έργου: "ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ" για το έτος 2012 που περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο τμήματα: ΤΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ AΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. TMHMA B: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ. συνολικού προϋπολογισμού 1.230.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής ,Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης , ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

4

Εισήγηση για την έγκριση προκήρυξης
επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού
διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών
καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕ
Ροδόπης και ΠΑΜΘ.

82

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό) Εγκρίνει την προκήρυξη διαγωνισμού
καθαριότητας κτιρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης προϋπολογισμού:150.000,00€. Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ,
ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

5  

Εισήγηση για την έγκριση των όρων
ανάθεσης και του τρόπου επιλογής
εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο
«Συντήρηση καναλιών – κατασκευή
τεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα
Ξάνθης».

83  

Αποσύρει το θέμα προκειμένου να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση ως Διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων και να διευκρινιστεί στην εισήγηση ότι αφορά αποκλειστικά στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 712/7- 2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

6  

Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας και
των όρων διακήρυξης και συγκρότηση
επιτροπών τακτικού ανοιχτού
διαγωνισμού για την καθαριότητα των
χώρων των υπηρεσιών της
Π.Α.Μ.Θ.(Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου).

84

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει την διενέργεια και τους όρους της διακήρυξης τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη συνεργείου καθαρισμού που θα αναλάβει την καθαριότητα των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής
Ενότητας Έβρου) και συγκροτεί , σύμφωνα με το από 9-2-2012 πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης , επιτροπές Διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, ως εξής: 1) Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

1. Παγωνίδη Δημήτριο ΤΕ Εποπτών Υγείας, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σισμάνη Χρήστο ΤΕ Εποπτών Υγείας, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
2. Κώττη Ευδοξία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού ως μέλος, με αναπληρώτρια την
Μίλκου Μαρία ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Κυρτζίδου Σταυρούλα ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχούδη Ευστράτιο ΔΕ Διοικητικών- Γραμματέων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του ν.118/2007, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους: 

1. Χριστάκη Ξενοφών ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Παπατζελάκη Νικόλαο ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2. Γενηκομσίδη Δημήτριο ΤΕ Μηχανικών,
υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, ως μέλος,
με αναπληρωτή τον Πήττα Γεώργιο ΠΕ
Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
3. Παπαζίκα Δημήτριο ΠΕ Μηχανικών,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ως
μέλος, με αναπληρώτρια την Κεσκινίδου Φανή
ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3) Ως επιτροπές βεβαίωσης εργασιών του
καθαρισμού ορίζονται, οι επιτροπές όπως
έχουν συγκροτηθεί με την αριθμ. 300/1-2-
2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.E
Έβρου.
Η δαπάνη αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου),
ειδικό φορέα και ΚΑΕ 4072.0875.0001
«Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας», κατά
εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μειοψήφησε το μέλος Χρήστος Τρέλλης ,
ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

7

Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού
για τον άγονο διαγωνισμό του έργου:
«Εκσυγχρονισμός –Διαρρύθμιση
Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως
Αλεξανδρουπόλεως» και ορισμός νέας
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

85

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό άγονου διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός – Διαρρύθμιση Πνευματικού Κέντρου Ιεράς
Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως» προϋπολογισμού: 999.360,00€ με ΦΠΑ και ορίζει ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού την 20-03-2012 ημέρα Τρίτη.

8

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών
άγονης δημοπρασίας και ορισμός νέας
ημερομηνίας για την επαναδημοπράτηση
του έργου: «Βελτίωση Επαρχ. Οδού
Δράμας – Σιδηρονέρου – Δασικού χωρίου
(από έξοδο Τ.Δ. Σκαλωτής προς Δασικό
χωριό) έως Χ.Θ. 11+800.

86

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχ. Οδού Δράμας – Σιδηρονέρου – Δασικού χωρίου (από έξοδο Τ.Δ. Σκαλωτής προς Δασικό χωριό) έως Χ.Θ. 11+800 και την διεξαγωγή της δημοπρασίας σε νέα ημερομηνία εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία με την ίδια επιτροπή διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού (άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3669/2008) και το από 14.12.2011 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης.

9

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό άγονης
δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Επαρχ.
Οδού Δράμας – Σιδηρονέρου – Δασικού
χωρίου (από έξοδο Τ.Δ. Σκαλωτής προς
Δασικό χωριό) έως Χ.Θ. 11+800 και την
διεξαγωγή της δημοπρασίας σε νέα
ημερομηνία εντός δέκα (10) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης
στην υπηρεσία με την ίδια επιτροπή
διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού (άρθρο
21 παρ. 3 του Ν. 3669/2008) και το από
14.12.2011 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης.

87

1. Εγκρίνει:
α) ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής
επιχείρησης για το έργο: « Τακτική Συντήρηση
οδικού Δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους
2011»προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με
Φ.Π.Α., τον ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση
της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων».
β) την διακήρυξη της δημοπρασίας με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του
ΠΔ 609/1985. και του άρθρου 5 του Ν.
3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της

Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων»
2. Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής
διαγωνισμού του έργου, σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. 85431/Ξ-ΔΤΕ-3668/29-12-2011
πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από
τους:
i. Μαύρου Αναστασία Ηλεκτρολόγο
μηχανικό με Δ΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ
Ξάνθης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
ii. Τσιμηρίκα Μαρία, Πολιτικό μηχανικό
ΤΕ με Δ΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης,
ως μέλος και αναπληρώτρια
Προέδρου.
iii. Χατζηαβραμίδου Μαρία , Αρχ/νων
μηχανικό με ΣΤ ΄ βαθμό στην ΔΤΕ
ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος
Με αναπληρωματικά μέλη:
i. Σαγιόγλου Λεονώρα Πολιτικό
Μηχανικό με Β΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ
Ξάνθης ,ως μέλος
ii. Πούλκος Κων/νος ,Ηλ/γο μηχανικό ΤΕ
με Δ΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
ως μέλος
iii. Μακρής Αθανάσιος, Εργοδηγό ΤΕ με
Β΄ βαθμό στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ,ως
μέλος
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Τάσου
Μαρία Διοικητικός ΔΕ με αναπληρώτρια την
Παπαδοπούλου Αθηνά Εργοδηγό ΔΕ.

10

Εισήγηση για την έγκριση των όρων
απευθείας ανάθεσης του έργου :
«Προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού
Π.Ε. Ξάνθης έτους 2012»
προϋπολογισμού 22.600,00 με Φ.Π.Α.

88

Εγκρίνει με απ’ ευθείας ανάθεση την «Προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού Π.Ε Ξάνθης έτους 2012 » μέχρι του ποσού 20.000,00 € επιπλέον Φ.Π.Α. 2.600,00€ (13%), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Ξάνθης, βάσει του άρθρου 83 παραγ. 1 του Ν. 2362/95.

11  

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού
άγονης δημοπρασίας και καθορισμός νέας
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού
του υποέργου: «Διευθέτηση βαθιάς κοίτης
χειμάρρου Κοσυνθου για την
αντιπλημμυρική προστασία
παραποτάμιων περιοχών και οικισμών
(τμήμα κατάντι γέφυρας πηγαδιών)» του
έργου: «Διευθέτηση βαθιάς κοίτης
χειμάρρου Κοσυνθου για την
αντιπλημμυρική προστασία
παραποτάμιων περιοχών και οικισμών
(τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδιών)».

89

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του υποέργου:«Διευθέτηση βαθιάς κοίτης χειμάρρου Κοσύνθου για την
αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών και οικισμών (τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδίων)», του έργου: «Διευθέτηση βαθιάς
κοίτης χειμάρρου Κοσύνθου για την αντιπλημμυρική προστασία παραποτάμιων περιοχών και οικισμών (τμήμα κατάντι γέφυρας Πηγαδίων)» προϋπολογισμού:5.800.000,00€ με ΦΠΑ και ορίζει ως νέα ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, με την ίδια επιτροπή διεξαγωγής του αρχικού
διαγωνισμού ( άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 3669/2008) την 8η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ( ώρα λήξης προσφορών).

12

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της
επιτροπής του διαγωνισμού του
υποέργου: «Βελτίωση Επαρχιακής οδού
αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι
Άβατο», του έργου: «Βελτίωση
Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από
διασταύρωση με Ε.Ο.2 μέχρι Άβατο».

90

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε. ως αναδόχου του υποέργου:
«Βελτίωση Επαρχιακής οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο. 2 μέχρι Άβατο», του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2 μέχρι Άβατο» Προϋπολογισμού:6.600.000,00€, με οικονομική προσφορά 4.123.860,42 € με ΦΠΑ και έκπτωση 41,36%.

13

 

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού
διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές
εργασίες κτιρίων ΠΑΜΘ επί των οδών
Φιλίππου και Σισμάνογλου»
προϋπολογισμού: 179.800,00€.

91

Εγκρίνει το από 30-01-2012 συνημμένο Πρακτικό δημοπρασίας του έργου:
«Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου», προϋπολογισμού: 179.800,00€, και την ανάθεση του έργου στην Τεχνική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ Ε.Ε.» με συνολική προσφορά εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα
πέντε λεπτά (128.789,85€ ),και μέση έκπτωση 11,93%.

14  

Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της
μελέτης: «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη
γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού
Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη –Γρατινή-
Αρριανά)».

92  

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα για τη μελέτη γεφυρών και βελτιώσεων επαρχιακής οδού Νο 9 (Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά)», Αναδόχου: «ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε.»,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ.3 του Ν. 3316/2005.

15

Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος
της δημοπρασίας του υποέργου:
«Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης
Δράμας» του έργου: «Σύνδεση Ε.Ο. 57
Δράμας – Νευροκοπίου –Βουλγαρικών
Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας –
κουδουνίων – Όρια Ν.Σερρών και οδός
Νότιας παράκαμψης Δράμας»
προϋπολογισμού: 8.000.000,00 € .

93

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την
ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης
«Κ/ΞΙΑ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ. – ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ
ΑΕ – Θ. ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ - Ι. ΤΑΪΡΗΣ
ΑΒΕΤΕ», ως αναδόχου του υποέργου:
«Ολοκλήρωση οδού Νότιας παράκαμψης
Δράμας» του έργου « Σύνδεση Ε.Ο. 57
Δράμας – Νευροκοπίου – Βουλγαρικών
Συνόρων με την επαρχιακή οδό Δράμας –
κουδουνίων – Όρια Ν. Σερρών και οδός Νότιας
παράκαμψης Δράμας» προϋπολογισμού
8.000.000,00 €, με συνολικό ποσό
4.792.763,70 € (χωρίς απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε
μέση έκπτωση 12,05%.

16

Εισήγηση για τον ορισμό Επιτροπής
διαγωνισμού της μελέτης: «Εκτίμηση της
εξέλιξης και των τάσεων της
ορνιθοπανίδας και της ιχθυοπανίδας στη
Λίμνη Ισμαρίδα» στο πλαίσιο του έργου:
«Προστασία και ανόρθωση υδατικών και
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης»
προεκτιμώμενης αμοιβής 96.554,80
(χωρίς Φ.Π.Α).

94

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού για την
ανάθεση της μελέτης: «Εκτίμηση της εξέλιξης
και των τάσεων της ορνιθοπανίδας και της
ιχθυοπανίδας στη Λίμνη Ισμαρίδα» στο
πλαίσιο του έργου: «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων
Νομού Ροδόπης» προεκτιμώμενης αμοιβής
96.554,80 (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το
από 10-2-2012 συνημμένο Πρακτικό
κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
1. Βασίλειο Ελευθερίου , Πολ/κό Μηχ/κό με
Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως Πρόεδρο
2. Μαρία Χαμητίδου, Αγρ/μο Τοπ/φο Μηχ/κό
με Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., και
3. Αλεξία Αδαμίδου, Μηχ/κό Περιβάλλοντος,
εκπρόσωπο του ΤΕΕ, ως μέλη
Με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό με Δ΄β στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
2. Σοφία Πίτατζη, Πολ/κό Μηχ/κ’ό με Δ΄β στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης Π.Α.Μ.Θ., και
3. Εμμανουήλ Καραμπάση, Μηχ/κό

Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων,
εκπρόσωπο του ΤΕΕ.
οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά
ορισμού όσα από τα παραπάνω μέλη
απουσιάζουν ή κωλύονται.
Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει το
διαγωνισμό στις 22 Φεβρουαρίου 2012 ,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα
λήξης παραλαβής προσφορών), καθώς και
τυχόν επαναλήψεις του, στα γραφεία της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης
δημοπρασίας.

17

Εισήγηση για την συγκρότηση Επιτροπής
διαγωνισμού του έργου: «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων
Νομού Ροδόπης» εργολαβία «Διαχείριση
του Καλαμιώνα της Λίμνης Ισμαρίδας»
προϋπολογισμού: 180.000,00€.

95

Συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου:
«Προστασία και ανόρθωση υδατικών και
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» εργολαβία
«Διαχείριση του Καλαμιώνα της Λίμνης
Ισμαρίδας» προϋπολογισμού: 180.000,00€,
σύμφωνα με το από 13-2-2012 συνημμένο
Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από
τους:
1. Βασίλειο Ελευθερίου, Πολ/κό Μηχ/κό με
Δ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως πρόεδρο,
2. Κυριακούλα Στεφανίδου, Ηλ/γο Μηχ/κό ΤΕ
με Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Ζωή Τοπουζλή, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με
Β’β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
4. Πολύδωρα Τσελεκίδη, Πολ/κό Μηχ/κό
ΕΔΕ, εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ, ως μέλη
Με αναπληρωματικά μέλη τους:
1. Ιωάννη Δρίνη, Τοπ/φο Μηχ/κό με Δ΄β στη
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ.
2. Γεώργιο Πελτέκη, Μηχ/γο Μηχ/κό ΤΕ με
Γ΄β στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Ιωάννη Παπαδόπουλο, ΔΕ Τεχνικών με
Ε΄β, στη Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και
4. Ιωάννη Τσελεκίδη, Πολ/κό Μηχ/κό ΕΔΕ,
εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ.
οι οποίοι θα αντικαταστήσουν κατά σειρά
ορισμού όσα από τα παραπάνω μέλη
απουσιάζουν ή κωλύονται.
Χρέη γραμματέως της Επιτροπής
ανατίθενται στην Συρματένια Πανδρεμένου,
Εργοδηγό με Β΄β στη Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. , με
αναπληρωτή τον Περικλή Παλιάτσο, ΔΕ
Τεχνικών με Γ’ β στη Δ/νση Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Η παραπάνω επιτροπή θα διενεργήσει το
διαγωνισμό στις 28 Φεβρουαρίου 2012 ,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών), καθώς και τυχόν
επαναλήψεις του, στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.,
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν καιτους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας.

18

Εισήγηση για την εκπροσώπηση της
ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Καβάλας για την αριθ.
39/11-2-2011 αίτηση ακυρώσεως που
υπέβαλλε η «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ
ΑΕ» κατά του 1) Ελληνικού Δημοσίου 2)
της Π.Α.Μ.Θ. για την ακύρωση της
55815/8097/22-11-2010 απόφασης της
Γ.Γ. της Π.Α.Μ.Θ..

96

Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της
ΠΑΜΘ καθώς και κάθε εξωδικαστικής τυχόν
ενέργειας της Περιφέρειας ΑΜΘ για την
ανωτέρω υπόθεση, στην Νομική Σύμβουλο της
ΠΑΜΘ, δικηγόρο Ελένη Αναγνώστου ή
Στάμω Πατσουρίδου

19

Εισήγηση για άσκηση ή μη έφεσης κατά
της υπ’ αριθμ 237/2011 απόφασης
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που
αφορά χορήγηση άδειας άσκηση ιατρικού
επαγγέλματος.

 97

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)
Να μην ασκηθεί έφεση κατά της υπ. αριθμ.
237/2011 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής που αφορά χορήγηση άδειας
άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην
Κοράβου Φανή, σύμφωνα με την άποψη της
υπηρεσίας και του Νομικού Συμβούλου της
ΠΑΜΘ.
Μειοψήφησε το μέλος Σταύρος Καβαρατζής
ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

20

Εισήγηση για την έγκριση παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο
Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου».

98

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης
προθεσμίας με παγίωση των συντελεστών
αναθεώρησης για τις αργολιθοδομές και
οπτοπλινθοδομές στο Δ' τρίμηνο του 2011, και
με αναθεώρηση για τις υπόλοιπες εργασίες,
του έργου: « Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
στο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου» , μέχρι τις
30-04-2012

21

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Μ.Γ.Σ.
Εθν. Αλεξανδρούπολης του 10ου
Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος
σκακιού».

 99

 

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ (ΠΕ
Έβρου) με το Μ.Γ.Σ. Εθν. Αλεξανδρούπολης
του 10ου Πανελλήνιου Ομαδικού
Πρωταθλήματος σκακιού» και την κάλυψη της
δαπάνης παραγωγής – εκτύπωσης του
σχετικού έντυπου υλικού (αφίσες, επαίνους,
έντυπα) συνολικού ποσού 885,60€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η δαπάνη
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2362/95, Ν3871/10 και Π.Δ.113/10, σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
του Ειδικού Φορέα 4071. ΚΑΕ 9779.0001.,
που προέρχεται από ΚΑΠ και αφορά το έργο
«Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011»

22

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Μεταμόρφωση»
και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
Δημοτικού Σχολείου Καλλιράχης Θάσου,
παραδοσιακών εκδηλώσεων της Τυρινής
στην Καλλιράχη Θάσου.

100

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ (ΠΕ
Καβάλας) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η
Μεταμόρφωση» και το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Καλλιράχης Θάσου, παραδοσιακών
εκδηλώσεων της Τυρινής στην Καλλιράχη
Θάσου και την κάλυψη του κόστους των
εκτυπώσεων αφισών και προσκλήσεων με το
ποσό των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. Η εκτύπωση των παραπάνω θα γίνει
από την εταιρία ΑΛΦΑ - ΔΕΛΤΑ με ΑΦΜ
032653287, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

23

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με τον
Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό Σύλλογο
Ακροβουνίου , παραδοσιακών
εκδηλώσεων «Διονυσιακοί Απόηχοι
2012».

 101

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ (ΠΕ
Καβάλας) με τον Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό
Σύλλογο Ακροβουνίου , παραδοσιακών
εκδηλώσεων «Διονυσιακοί Απόηχοι 2012» και
την κάλυψη δαπάνης ποσού 800€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά την
κάλυψη της ηχητικής εγκατάστασης της
εκδήλωσης από τον Αγγελόπουλο Γιώργο με
ΑΦΜ 035633718, σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351,
ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

24

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με εννέα
γυναικεία σωματεία της Καβάλας ,
εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα της
Γυναίκας.

 102

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ (ΠΕ
Καβάλας) με εννέα γυναικεία σωματεία της
Καβάλας , εκδήλωσης για την παγκόσμια
ημέρα της Γυναίκας και την κάλυψη δαπάνης
ποσού 615 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
που αφορά εκτύπωση αφισών και
προγραμμάτων από την εταιρία Μορφίδης
Θεόδωρος με ΑΦΜ 038567685, σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού
Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους
2012.

25

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

103

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς
Τομέα, του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας και
του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Μέριμνας , ως εξής:
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς
Τομέα Γεωργίου Ούστογλου
1. 3/2/2012 με επιστροφή 4/2/2012
Θεσσαλονίκη με το ΙΧ ΕΒΚ 3308– Συμμετοχή
σε 24η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών
Μηχανημάτων , Εξοπλισμού & Εφοδίων
(AGROTICA BY HELEXPO).
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας Ιωάννη
Ξανθόπουλου
1. 16/2/2012 Αθήνα – Επίσκεψη στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για θέματα πρωτογενή τομέα
«Καλάθι αγροτικών προϊόντων».
Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής
Μέριμνας Ουζούν Ιρφάν
1. 17/2/2012 με επιστροφή 18/2/2012 Αθήνα
– Επίσκεψη μαζί με τον Περιφερειάρχη
στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

26

Εισήγηση για την έγκριση των Πρακτικών
3 και 4 προηγούμενων συνεδριάσεων .

104

Επικυρώνει τα Πρακτικά 3 και 4/2012
προηγούμενων συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1619 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:59
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 5η 2012 Πίνακας 3 »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή