Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προσκλήσεις - Πίνακες

2012 Πίνακας 2

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

Κομοτηνή 3.2.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 2/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την έγκριση του από 26-01-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2 σχετικά με την
αξιολόγηση των Οικονομικών ροσφορών
του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
Καθαριότητας κατά την 05/2011 Διακήρυξη.

31

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 2 λευκά)


Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 2 και την ανάδειξη της εταιρείας ΥΑΔΕΣ ΑΕ ως αναδόχου του ανοικτού δημοσίου και
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του καθαρισμού των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε) Ξάνθης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την
31η/12/2012 (Διακήρυξη Νο 5/2011), με μηνιαία προσφορά 3.048,59 € με ΦΠΑ. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Λευκό , για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά

   
2

Εισήγηση για την έγκριση δαπάνης και
ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΥ».

32

 

Την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΚΟΠΟΥ»
προϋπ:14.973,15 € με ΦΠΑ στην εργοληπτική επιχείρηση «ΡΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΕΣΤΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ – ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στη Σάλπη Ροδόπης,
ΑΦΜ: 0997687399, ΔΟΥ: Κομοτηνής, με έκπτωση 5%.

3

Εισήγηση για την έγκριση α) τρόπου
επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης β)
διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας και
της περίληψης αυτής για τον Ελληνικό
τύπο γ) συγκρότησης Επιτροπής
Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της
Δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο .
ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΤΡΩΝ» Προϋπολογισμός 1.900.000€.

33

Για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ. Ο . ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ», υποέργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΤΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 10 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣΑΤΡΩΝ»:

α) Εγκρίνει ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης την ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»

β) Εγκρίνει την Διακήρυξη της Δημοπρασίας με ανοικτό διαγωνισμό και σύστημα δημοπράτησης με επί μέρους ποσοστά
έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» και της περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τον Ελληνικό τύπο


γ) Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού σύμφωνα με το αρ. Πρωτ. 4862/Ξ-ΔΤΕ-228/20-1-2012 Πρακτικό κλήρωσης , αποτελούμενη από τους:


1. Σαγιόγλου Λεονώρα Πολιτικός μηχανικό με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ωςΠρόεδρο της Επιτροπής, 

2. Ρόϊδου Βασιλική Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος, και αναπληρώτρια Προέδρου.


3. Τσιμηρίκα Μαρία Πολιτικό μηχανικό ΤΕ με Δ΄ βαθμό– στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης, ως μέλος. Με αναπληρωματικά μέλη τους:


1. Τσιφτελίδη Σοφοκλή Πολιτικό μηχανικό με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος. 

2. Τοπαλίδου Σταματία Πολιτικό μηχανικό με Δ ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος.

3. Χατζηαβραμίδου Μαρία Αρχιτέκτων μηχανικό με ΣΤ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος.

Και από έναν εκπρόσωπο του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν.Ξάνθης με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με έγγραφο από το Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ν. Ξάνθης Ως Γραμματέας ορίζεται η Αθηνά Παπαδοπούλου εργοδηγός , με αναπληρώτρια την Μαρία Τάσου.

4

Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης χρώματος διαγράμμισης οδών του οδικού δικτύου
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
ποσού 60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

34

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παράδοσης χρώματος διαγράμμισης οδών που ορίζεται στην αριθ. πρωτ.3/οικ.42/29-12-2011 σύμβαση προμήθειας «λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα, για τις ανάγκες διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας» ποσού 60.000€, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μέχρι 29-02-2012.

5  

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1ο
του πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού στην ΠΕ Δράμας.

35  

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και αναθέτει την Προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού στην Δράμα, στην εταιρεία
Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. αντί του ποσού των α) 19.546,74 € μαζί με το ΦΠΑ 13% για την προμήθεια των 450 τόνων αλατιού
αποχιονισμού και β) 9,84€ μαζί με το ΦΠΑ23% για την μεταφορά ενός τόνου αλατιού.

6  

Εισήγηση για την έγκριση του από
11/01/2012 πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με
κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή», για την
προμήθεια και μεταφορά λευκού
αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων
αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕ
Έβρου.

36

Εγκρίνει το από 11/01/2012 συνημμένο Πρακτικό διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά λευκού
αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτούμενων σφαιριδίων αντανάκλασης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, σύμφωνα με το οποίο
έγιναν δεκτές και οι δύο προσφορές.

7

Εισήγηση για την εκπροσώπηση της
ΠΑΜΘ ενώπιων του Σ.τ.Ε. σε υπόθεση
που αφορά αίτηση ακυρώσεως του Ευ.Καστρινάκη και λοιπών κατά της 6/27-7-2002 απόφασης του τότε Περιφερειακού Συμβουλίου.

37

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα
στον Νομικό Σύμβουλο της ΠΑΜΘ , δικηγόρο
Κωνσταντίνο Γούναρη , να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει , την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. Θράκης / στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 1-2-2012 ή σε οποιαδήποτεάλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της αίτησης ακυρώσεως των Ευ. Καστρινάκη και λοιπών, κατά της 6/27-07-2002 απόφασης του τότε Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά έγκριση του ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ. και άλλων αποφάσεων υπηρεσιών και Συλλογικών οργάνων.

8

Εισήγηση για την έγκριση των όρων
διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπών
αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής , ανοικτού τακτικού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , έτους 2012.
(Επαναληπτικός διαγωνισμός).

38

Εγκρίνει τους συνημμένους όρους διακήρυξης και συγκροτεί επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής, ανοικτού τακτικού διαγωνισμού της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου) για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης , έτους 2012 σύμφωνα με το από 19-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών στον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους: 1.Τσολακίδου Γλυκερία ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο του Τμήματος Πληροφορικής, πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Αλεπάκου Μαρία ΤΕ Πληροφορικής, υπάλληλο του ιδίου
Τμήματος 2.Κανίδου Ελένη, ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, υπάλληλο Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια τον Γλάνια Ελευθέριο ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης
3.Κουρτίδου Σταυρούλα ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια την Κωτσιοπούλου Αναστασία ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Β. Επιτροπή Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007 για τον παρόντα διαγωνισμό, αποτελούμενη από τους:
1.Πούκη Αναστασία ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων πρόεδρο, με αναπληρώτρια την
Γιαντσούδη Αθανασία ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.
2.Γούδα Αθηνά ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Μαροπούλου Χριστίνα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.
3.Κωστούδη Βάγια ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού μέλος, με αναπληρώτρια την Γκουτζέρη Σιδερή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Προϊσταμένη
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης. Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η
Παπαδοπούλου Σοφία, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού. Γ. Επιτροπές παραλαβής για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλωσίμων γραφείου της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) θα ισχύσουν όπως αυτές θα συγκροτηθούν για το έτος 2012 με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου και μετά από διενέργεια δημόσιας κλήρωσης. Η θητεία των παραπάνω επιτροπών (Α και Β) ορίζεται από την ημερομηνία της απόφασης και μέχρι το πέρας των  διαδικασιών για την συγκεκριμένη προμήθεια.

9

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού – οδοσήμανσης
για τις ανάγκες της ΠΕ Έβρου
Προϋπολογσιμού:11.000,00€ με ΦΠΑ.

39

Εγκρίνει το από 30/11/2011 συνημμένο πρακτικό διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο «τη χαμηλότερη
τιμή» για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού-οδοσήμανσης για τις ανάγκες της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΕΒΡΟΥ Προϋπολογσιμού:11.000,00€ με ΦΠΑ και αναθέτει στην εταιρεία ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι.& ΣΙΑ Ε.Ε. την προμήθεια με συνολική τιμή 8.512,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δρόμο από διασταύρωση Βώλακα προς Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού» προϋπολογισμού: 50.000,00€.

40

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δρόμο από διασταύρωση Βώλακα προς Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού»
προϋπολογισμού: 50.000,00€.

11  

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης έτους 2011» Προϋπολογισμού:73.000,00€
με ΦΠΑ.

41

Αποσύρει το θέμα προκειμένου να δοθούν
περαιτέρω διευκρινήσεις από την αρμόδια
υπηρεσία.

12

Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης του Βλαδίμηρου Φωτιάδη κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης»
Προϋπολογισμού:63.200,00€ με ΦΠΑ.

42

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντιστήριξη πρανών κάτω διάβασης οικισμού Αρίσβης» Προϋπολογισμού: 63.200,00€ με ΦΠΑ. και απορρίπτει την
ένσταση του Φωτιάδη Βλαδίμηρου Ε.Δ.Ε. για τυπικούς λόγους, βάσει του άρθρου 23.2.3 της διακήρυξης και σύμφωνα με την άποψη της
υπηρεσίας όπως αυτή τεκμηριώνεται στην από 16-1-2012 συνημμένη Γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού

13

Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ κατά του Πρακτικού του διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη - Πάτερμα»
Προϋπολογισμού:2.950.000,00€.

43

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού Ιάμπολη -Πάτερμα» Προϋπολογισμού: 2.950.000,00€ και απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας ΑΒΕΤΕΘ σύμφωνα με την άποψη της υπηρεσίας όπως αυτή τεκμηριώνεται στην από 20 -1-2012 συνημμένη Γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.

14  

Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής, αναδιαρρύθμιση
και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος».

44  

Εγκρίνει τη μελέτη: «Αποπεράτωση νέας πτέρυγας της Μονάδας Ανοικτής Φροντίδας Ηλικιωμένων Κομοτηνής , αναδιαρρύθμιση και
εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιρίου και εξοπλισμός του συγκροτήματος».

15

Εισήγηση για την έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και σύναψη 1ης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων και
αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097.

45

Εγκρίνει τον συνημμένο 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 407.862,32€ της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρων
και αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097, τη διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης και την σύναψη 1ης Σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών ποσού 25.593,08€ εκ των οποίων 20.807,38€ για εργασίες και 4.785,70€ για ΦΠΑ στην Ανάδοχο Σύμπραξη Μελετητών «ΚΛΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΟΥΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ - ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» σύμφωνα με το άρθρο
29 (συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες) του Ν.3316/2005.

16

Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας για την αριθ. Διαταγή 23/2012 διαταγή πληρωμής μετά από αίτημα του
Θεόδωρου Χατζηχρήστου του Γεωργίου.

46

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 3 κατά) Αναθέτει στο Νομικό Σύμβουλο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Κυριάκο Αποστολίδη και σε περίπτωση κωλύματός του, στον κ. Κωνσταντίνο Γούναρη, την άσκηση ενδίκων μέσων, κατά της αριθ. 23/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καβάλας , μετά από αίτηση στις 10-01-2012 που υπέβαλε ο Θεόδωρος Χατζηχρήστου του Γεωργίου , κατοίκου Καβάλας, οδός Σπετσών 23,κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας,
ως καθολικού διαδόχου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης, Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας. Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής, Κων/νος Μιχελής και Χρήστος Τρέλλης ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά

17

Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για
την δημοπρασία του έργου: «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης στην κεντρική τάφρο Τεναγών Φιλίππων - αγρόκτημα Αμισιανών» Προϋπολογισμού:58.000,00€
με ΦΠΑ.

47

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του τακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση ισόπεδης διάβασης στην κεντρική
τάφρο Τεναγών Φιλίππων - αγρόκτημα Αμισιανών» Προϋπολογισμού: 58.000,00€ με ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη όπως αυτά
κληρώθηκαν με το από 9-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης:
Τακτικά μέλη: 1. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος, 2. Γεώργιος Γεωργούλιας Αγρ. Τοπ/φος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε Π/Ε Καβάλας, και 3. Κων/νος Κουνάκος Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, ως μέλη.Αναπληρωματικά μέλη:1. Αρίσταρχος Λαζαρίδης Πολ/κός Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας, 2. Πρόδρομος Μεταλλίδης Μηχ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας και 3. Χρυσάνθη Σκοτίδα Ηλ/γος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π/Ε. Καβάλας. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

18

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου : «Κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων
λόγω ακαταλληλότητας και κατασκευή νέων. Επισκευές συντηρήσεις, εξοπλισμός
στις κατασκηνώσεις Ποταμιάς Θάσου (κατασκευή νέου χώρου εστίασης και ξενώνων προσωπικού)».

48

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατεδάφιση υπαρχόντων κτιρίων λόγω ακαταλληλότητας και κατασκευή νέων. Επισκευές συντηρήσεις, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεις Ποταμιάς Θάσου (κατασκευή νέου χώρου εστίασης και
ξενώνων προσωπικού)», μέχρι 31-8-2012.

19

Εισήγηση για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενός γιατρού εργασίας και ενός τεχνικού ασφαλείας στην ΠΕ Καβάλας

 49

Αποσύρει το θέμα προκειμένου να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από την αρμόδια υπηρεσία.

20

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

50 

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

21

Εισήγηση για την έγκριση των Πρακτικών 44/2011 και 1/2012 προηγούμενων συνεδριάσεων.

 51

Επικυρώνει τα Πρακτικό 44/2011 και 1/2012 Συνεδρίασεων της Οικονομικής Επιτροπής.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 2060 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 17:27
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba