2012 Πίνακας 1

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

Κομοτηνή 20.1.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 1/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της
σύμπραξης: «Obermeyer plianen + Beraten GmhH, Ιωάννης Τσούτρας & Συνεργάτες ΕΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί Γεω-οδο-πληροφορική ΕΕ, Γεώργιος
Μηλιώνης, Νικόλαος Κακκαβάς, Όμικρον Σχεδιασμός Μελέτη & Διαχείριση
Περιβαλλοντικών & Τεχνικών Έργων ΕΠΕ» για την ανάθεση μελέτης « Βελτίωση 5ης & & 7ης επαρχιακής οδού Ζαρκαδιά – Μακρυχώρι –Κεχρόκαμπος» Στη νομικό της ΠΑΜΘ Αναγνώστου Ελένη για τις 24 Ιανουαρίου

1

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α


(Με ψήφους 7 υπέρ , 1 κατά και 1 λευκό)Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
στην δικάσιμο της 24-01-2012 ως και σε κάθε μετ’ αναβολή δίκη της υπόθεσης, την άσκηση ένδικων μέσων καθώς και κάθε εξωδικαστικής τυχόν ενέργειας της Περιφέρειας ΑΜΘ για την ανωτέρω υπόθεση, στην Νομική Σύμβουλο
της ΠΑΜΘ, δικηγόρο κ. Ελένη Αναγνώστου.

Μειοψήφησαν τα μέλη Σταύρος Καβαρατζής ψηφίζοντας Λευκό , χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση και Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που καταγράφηκαν στα πρακτικά.

   
2

Εισήγηση για την διικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Έβρου ενώπιον του Γ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 5272/2007 αίτηση ακύρωσης του Στεφανάτου Κυριάκου. Στη νομικό της ΠΑΜΘ Πατσουρίδου Στάμω 02 Φεβρουαρίου

2

 

Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην Νομικό Σύμβουλο της ΠΑΜΘ , δικηγόρο
Στάμω Πατσουρίδου , να αρασταθεί και να εκπροσωπήσει , την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ.
Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας , στην
επταμελή σύνθεση αυτού κατά τη δικάσιμο της 2-2-2012 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή δικάσιμο κατά την εκδίκαση της υπ’
αριθμό κατάθεσης 5272/2007 αίτησης ακύρωσης του Στεφανάτου Κυριάκου στρεφόμενης κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης Έβρου/ Νομαρχιακό
Δ/σμα Έβρου στη θέση της οποίας
υπεισέρχεται αυτοδίκαια η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδ. – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δυνάμει του άρθρου 283 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 3852/2010, για την διασφάλιση των συμφερόντων της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης / Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

3

Εισήγηση για τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό και έγκριση
σύναψης σύμβασης του έργου : «Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β’ Φάση)» Υπογραφή σύμβασης με την Κ/Ξ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με έκπτωση 37,24%

3 Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου Αλιευτικό καταφύγιο Δήμου Ορφανού (Β΄Φάση)» με την μειοδότρια Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με την προσφερθείσα μέση έκπτωση τριάντα επτά και είκοσι τέσσερα (37,24%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, μετά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής.
4

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού του υποέργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2.
μέχρι Άβατο», του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο».
Προϋπολογισμού 6.600.000€ Την 6η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

4

Εγκρίνει το συνημμένο από 17-01-2012 Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του υποέργου
«Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο», του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού αριθ. 7 από  διασταύρωση με Ε.Ο.2. μέχρι Άβατο» Προϋπολογισμού 6.600.000€ και καθορίζει ως
νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, με την ίδια επιτροπή διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού (άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 3669/2008) την 6η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ..

5  Εισήγηση για έγκριση του πρακτικού της διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΩΤΗΣ – ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Από Χ.Θ. 11,50 έως Δασικό χωριό)». 5  

Εγκρίνει την δημοπράτηση και τα τεύχη του υποέργου 1: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» καθώς και την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ιδίου Υποέργου σύμφωνα με το από 09-01-2012 σχετικό πρακτικό διενέργειας της κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Θασίτης Ηρακλής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
2. Παντελίδου Κυριακή Μηχανολόγος
Μηχανικός Τ.Ε.
3. Μπακάλης Κων/νος Εργοδηγός Τ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Εφραιμίδης Αναστάσιος Πολιτικός Μηχανικός
2. Λιόκαλου Ειρήνη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
3. Σαχπαζίδης Χαράλαμπος Εργοδηγός Τ.Ε.

6  

Εισήγηση για την έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και την Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού
διαγωνισμού για την δημοπράτηση τωνεργασιών κατασκευής του υποέργου :«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ».

6  Δεν εγκρίνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος διαγωνισμού και προτείνει την επανάληψη του, διότι το προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλό και ασύμφορο για το δημόσιο.
7

Τροποποίηση των αριθμ. 375 και 525/2011 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

7

Τροποποιεί και συμπληρώνει τις υπ’ αριθμ.
373 και 525/2011 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής πέραν από τις προμήθειες των
Ο.Τ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης και Περιφερειακής
Ενότητας Ξάνθης, και σε άλλους φορείς –
νομικά πρόσωπα για τους οποίους, η
διαδικασία για την ανάδειξη προμηθευτών –
χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα, είδη
παντοπωλείου και πετρελαιοειδή,
διενεργούνταν μέχρι το έτος 2010 από τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107Α).

8

Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την καθαριότητα των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας της ΠΑΜΘ.

8 Αποσύρει το θέμα έως ότου κατατεθεί στην επιτροπή εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία.
9 Εισήγηση για την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) Web server και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ. 9 Εγκρίνει την συνημμένη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δυο (2) Webserver και ενός (1) Nas server για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ, προϋπολογισμού: 7.750,00€ , σε βάρος του ΚΑΕ 1723 του έτους 2012.
10 Εισήγηση για την Έγκριση : α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής β) διακήρυξης διαγωνισμού και των περιλήψεων διακήρυξης διαγωνισμού γ) συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές – ανακαίνιση κτιρίων στην ΠΕ Ξάνθης, ιδιοκτησίας ΠΑΜΘ».

10 Εγκρίνει:

α) ως τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΜΘ» προϋπολογισμού:350.000,00€, τον ανοιχτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»
β) την συνημμένη διακήρυξη της δημοπρασίας με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, βάσει του άρθρου 6 του Ν.
3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και Συγκροτεί επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, που θα γίνει στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με υπ’ αρ. 84896/Ξ- ΔΤΕ-3648/28-12-2011 πρακτικό κλήρωσης ,
αποτελούμενη από τους: 

i. Καραχρήστου Γρηγορία, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού 

ii. Κολώνιας Άγγελος, Αρχιτέκτων Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, αναπληρωτής προέδρου επιτροπής διαγωνισμού

iii. Μαύρου Αναστασία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης, ως μέλος επιτροπής διαγωνισμούΜε αναπληρωματικά μέλη, τους:

i. Πούλκος Κωνσταντίνος, Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης

ii. Νικολαΐδου Στέλλα, Πολιτικός Μηχανικός στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης 

iii. Χατζηαβραμίδου Μαρία, Εργοδηγός Δομικών Έργων στην Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης

11  

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού άγονου διαγωνισμού του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων ΠΑΜΘ επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου»

11

Εγκρίνει το από 3-1-2012 συνημμένο Πρακτικό άγονης δημοπρασίας του έργου: «Επισκευαστικές εργασίες κτιρίων Π.Α.Μ.Θ. επί των οδών Φιλίππου και Σισμάνογλου», προϋπολογισμού 179.800,00 €, και τη διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού την 30-1-2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ

12 Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς και την έγκριση του Πρακτικού του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της Π.Ε. Ροδόπης» Προϋπολογισμού:67.942,50€. 12

1. Αποδέχεται την από 16-12-2011 ένσταση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Εγκατάσταση μια
γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο της ΠΕ Ροδόπης». 

2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.», διότι κατέθεσε ψευδή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «δεν απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ……» ενώ όπως προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ απασχολεί προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ουδέποτε το απέλυσε και
σύμφωνα με το άρθρο 23.2.3 « εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών που
ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισμό ,αποκλείεται.» 

3. Εγκρίνει την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση μιας γεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο
της Π.Ε. Ροδόπης» Προϋπολογισμού:67.942,50€, με έκπτωση 50%.

13

Εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής και ασφαλτόστρωσης οδού Νέδας – Κίζαρι».

13 Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη κατασκευής και ασφαλτόστρωσης οδού Νέδας – Κίζαρι» αναδόχου: Δ. Ξενάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3316/2005.
14  

Εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού
Νέδας – Κίζαρι».

14  

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι» αναδόχου: Δ. Δασκαλόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν.3316/2005.

15

Εισήγηση για την έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαχείριση Καλαμιώνων της Λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού: 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

15

Εγκρίνει:
1. Την μελέτη των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Διαχείριση του καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού 180.000,00 € που περιλαμβάνει τα τεύχη δημοπράτησης : α) Τιμολόγιο Μελέτης, β) Προϋπολογισμός μελέτης, γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε)Τεχνική περιγραφή, στ) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ζ) Προμέτρηση εργασιών, η)Ανάλυση τιμών, θ) ΦΑΥ και ΣΑΥ και ι)Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

2. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου: «Διαχείριση του καλαμιώνα της λίμνης Ισμαρίδας» προϋπολογισμού 180.000,00 €,και
3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

16

Εισήγηση έγκρισης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κόμβου Γοργόνας στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης – Δράμας» αναδόχου Κ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (Κωδ.ΟΠΣ 300635).

16 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση κόμβου Γοργόνας στην Ε.Ο. 14 Ξάνθης - Δράμας», αναδόχου Κ/Ξ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. – ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», (Κωδ. ΟΠΣ 300635), μέχρι την 15-6-2012
17

Εισήγηση για την Έγκριση Πρακτικού Νο1
για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλώσιμων γραφείου των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 07/2011).

17

1. Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Νο 1 διενέργειας διαγωνισμού για την ετήσια προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, αναλώσιμων εκτυπωτικών συσκευών και λοιπών αναλώσιμων γραφείου των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου (Διακήρυξη 07/2011)

2. Κηρύσσει το διαγωνισμό άγονο σύμφωνα με το Π.Δ.118/2007, αρθ.25, παρ. η, και 

3. Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με μερική αλλαγή των όρων.

18

Εισήγηση για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του
πρώην Τμήματος Μηχ. Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

18

Αποσύρει το θέμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί συνολικά για όλη την ΠΑΜΘ.

19

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση αντλιοστασίων (Δαπάνες συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού
ρεύματος και ΟΤΕ κλπ) υποέργου: Αποσύνδεση πλωτών συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011».

 19

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά και την ανάδειξη του Χατζόπουλου Αντώνιου ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση
αντλιοστασίων (Δαπάνες συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ΟΤΕ κλπ) υποέργου: Αποσύνδεση πλωτών
συγκροτημάτων Πέπλου έτους 2011» με έκπτωση 8%.

20

Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου προστασίας του
Πυθίου από πλημμύρες του ποταμού
Έβρου» προϋπολογισμού:134.000,00€ με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Έργων της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011
(20%).

20 

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ» προϋπολογισμού 134.000,00 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με το από 12-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Αγγελώνιας Θεόδωρος ΠΕ Γεωτεχνικών
με Δ’β ως πρόεδρος 

2. Καλεντζίδης Βλάσης ΤΕ Πολιτικός
Μηχανικός με Β’β ως μέλος 

3. Στογιαννίδης Σταύρος ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. Πριγγόπουλος Θεόδωρος ΠΕ
Αρχιτεκτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2. Πουλουτίδης Θεόφιλος ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών με Δ ’β ως μέλος
3. Ταμίας Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών με Α ’β ως μέλος 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β.

21

Εισήγηση για την έγκριση των όρων, τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή δίδυμων οχετών  2*2,35*2,35 με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου» προϋπολογισμού:165.000,00€ με ΦΠΑ
χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα
Έργων της ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%).

 21

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 2 * 2,35 * 2,35 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΠΥΘΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ» Προϋπολογισμού 165.000,00 € με Φ.Π.Α.
χρηματοδοτούμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΠ 2011 (20%) και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα
με το από 12-1-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης, αποτελούμενη από τους κάτωθι: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παπαζίκας Δημήτριος ΠΕ Μηχανολόγος
Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Σαρίδου Κων/ντία ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός
με Β’β ως μέλος
3. Μόσχου Άννα ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με
Δ’β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ
1. Παπατζελάκης Νικόλαος ΠΕ Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2. Τσολακίδης Γεώργιος ΤΕ Πολιτικός
Μηχανικός με Γ’β ως μέλος
3. Μπέδρελης Ιωάννης ΤΕ Εργοδηγός με Β
’β ως μέλος
Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Διαγωνισμού θα εκτελέσει η ΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με Γ’β με
αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ’β.

22

Εισήγηση για την έγκριση α) Πρακτικών
επαναληπτικής δημοπρασίας β) τευχών 2ης επαναληπτικής διακήρυξης και γ) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επαναδημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής»
Προϋπολογισμού:2.532.352,94€ με ΦΠΑ.

22 

Εγκρίνει τα συνημμένα Πρακτικά της άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας του έργου: ««Βελτίωση δρόμου Δοξάτου – Αδριανής» Προϋπολογισμού:2.532.352,94€ με ΦΠΑ. που
έγινε στις 20.12.2011, την διεξαγωγή της δημοπρασίας 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης στην υπηρεσία
και τη συγκρότηση της επιτροπής για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού ,σύμφωνα με το από
2.1.2012 Πρακτικό διενέργειας κλήρωσης, αποτελούμενη από τους:
1. Κωτούλα Γεώργιο Πολ. Μηχ/κό. της Δ.Τ.Ε.
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως
πρόεδρο.
2. Ιωσηφίδη Νικόλαο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,
ως μέλος.
3. Πάσχο Αθανάσιο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,,
ως μέλος.
4. Θεοδωρίδη Χαράλαμπο Εργοδηγό της
Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,,
ως μέλος.
Οι λοιποί εκπρόσωποι όπως θα οριστούν από τους αρμόδιους φορείς.

Ο πρόεδρος της επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά από τα τακτικά μέλη.
Αναπληρωματικά μέλη των πρώτων 4 ανωτέρω μελών ,ορίζονται οι κάτωθι:
1. Χριστοφορίδη Γεώργο Ηλ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε.
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
2. Ουζούνη Ευάγγελο Τ.Ε Πολ. Μηχ. της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
3. Πακαταρίδη Συμεών Τ.Ε Ηλ. Μηχ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
4. Χατζηαποστόλου Ευαγγελία Εργοδηγό της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

23

Εισήγηση για την εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας για την αριθ.
Διαταγή 643/2011 διαταγή πληρωμής μετά από αίτημα του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ιερό Προσκύνημα Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Νέας Καρβάλης Καβάλας.

 23

Αναθέτει στην Νομική Υπηρεσία της ΠΑΜΘ και ειδικότερα στον κ. Κυριάκο Αποστολίδη την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 643/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας για λογαριασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως διαδόχου σε όλα
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας και την εκπροσώπησή της κατά την εκδίκαση της ανακοπής καθώς και σε κάθε σχετική με την
υπόθεση δίκη

24

Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης αντιμετώπισης καταπτώσεων – φθορών
στην οδό Λιμένος – Λιμεναρίων Ν. Θάσου Καβάλας.

24 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
( Με ψήφους 7 υπέρ και 2 κατά) Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν εμπίπτουν
στην περίπτωση αποτροπής σοβαρού επικείμενου κινδύνου, εγκρίνει την εκτέλεση του έργου καταπτώσεων – φθορών στην οδό Λιμένος – Λιμεναρίων Ν. Θάσου σε βάρος του ΠΔΕ του προγράμματος ΚΑΠ (οδικό) με ΚΑΕ: 112003018 και τίτλο «Αντιμετώπιση καταπτώσεων στο Επ Δίκτυο Ν. Καβάλας»
προϋπολογισμού: 19.927,70 € χωρίς ΦΠΑ, και την ανάθεσή του στον κ. Κυριατζίδη Δημήτριο Εμπειροτέχνη Εργολάβο ΔΕ που
δραστηριοποιείται στη Ν. Θάσο, με έκπτωση 5%. Μειοψήφησαν τα μέλη Δημήτριος Χαϊτίδης και Γεώργιος Χριστοδουλίδης , ψηφίζοντας Κατά μόνο ως προς το σημείο που αφορά την
έκπτωση, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει έκπτωση.

25

Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Λιμενάρια – Πευκάρι»  Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ.

 25

Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός πεζόδρομου Λιμενάρια – Πευκάρι»
Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ και συγκροτεί επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα
παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με το από 21/12/2011 συνημμένο Πρακτικό:
Τακτικά μέλη:
1. Αδάμ Αθανάσιος, Πολιτικός Μηχανικός της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως πρόεδρος,
2. Κουνάκος Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος
Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος και
3. Ξανθού Παναγιώτα, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, ως μέλος,
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Κακογεωργίου Ηλίας, Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας,
2. Μεγαλομάτη Μαρία, Εργοδηγός ΔΕ της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και
3. Γεωργούλιας Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχ/κός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν
κατά σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

26

Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας πρανών»
Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ.

 26

Εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μαρμαρά και εργασίες προστασίας πρανών» Προϋπολογισμού:100.000,00€ με ΦΠΑ. και συγκροτεί επιτροπή για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη που κληρώθηκαν σύμφωνα με το από 29/12/2011 συνημμένο Πρακτικό:

1. Κουρής Σπυρίδων, πολιτικός μηχανικός της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως πρόεδρος

2. Μαυρίδου Αναστασία, αρχιτέκτων
μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος

3. Μεταλλίδης Πρόδρομος, μηχανολόγος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη :


1. Σκοτίδα Χρυσάνθη, ηλεκτρολόγος μηχανικός της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας


2. Κακογεωργίου Ηλίας, μηχανολόγοςμηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας


3. Παγώνη Φωτεινή, πολιτικός μηχανικός ΤΕ της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σειρά οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που λείπουν ή τυχόν κωλύονται.

27

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας».

 27

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Προσθήκη αιθουσών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας» μέχρι 4-4-2012.

28

Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Δήμο
Σουφλίου και άλλων φορέων, εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου «Τα παιδιά του Σπάρτακου» της Διδούς Σωτηρίου .

28 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το Δήμο Σουφλίου και άλλων φορέων, εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου
«Τα παιδιά του Σπάρτακου» της Διδούς Σωτηρίου και την κάλυψη μέρους του προϋπολογισμού της εκδήλωσης, ποσού 200€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αφορά στη διαμονή των δύο εισηγητών σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που
προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το συνεχιζόμενο έργο «Έργα Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος 2011».

29

Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της ΠΑΜΘ στην έκθεση AGROTICA 2012

29 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας –Θράκης στην διεθνή έκθεση AGROTICA 2012, με το ποσό των 11.968,00€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφέρειας του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 και αναθέτει στην εταιρεία HELEXPRO ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ προκειμένου πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην εν λόγω έκθεση.

30

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

 30

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Ροδόπης, ως εξής:
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτιου Καραλίδη
1. 12/1/2012 με επιστροφή 13/1/2012 Αθήνα – Επίσκεψη στον Αναπλ. Υπουργό κ. Παντελή Οικονόμου.
2. 18/1/2012 με επιστροφή 18/1/2012 Αθήνα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
– Συμμετοχή σε τεχνική συνάντηση για την έναρξη υλοποίησης των τοπικών σχεδίων για την απασχόληση (ΤοπΣΑ) και εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Ξανθιωτών Ν.
Αττικής «Δημόκριτος». Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης Παύλου
Δαμιανίδη 1. 7/2/2012 με επιστροφή 11/2/2012 – Βρυξέλες για συμμετοχή στο Πολιτικό Γραφείο της (CPMR) Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης και συναντήσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1441 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2012 18:47
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2012 Πρόσκληση 1η 2013 Πρόσκληση 16η »

Αναζήτηση Οικονομική Επιτροπή

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή