Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 6

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/19-8-2011

Στην Κομοτηνή, σήμερα, 19 Αυγούστου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.ΠΕ-ΑΜΘ 160/12-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Τσολάκ Σουάτ, Μέλος
3. Κουκουβέλια Ζουμπουλιά, Μέλος
4. Σαλτούρος Δημήτριος, Μέλος
5. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
6. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
7. Παπαδόπουλος Κίμων, Μέλος
8. Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
9. Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
10.Χατζημεμίς Τουρκές, Μέλος
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης άσκησε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κα.Πεσυρίδου Αθηνά.
Σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντες 9 τακτικά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :
i.Εισήγηση έγκρισης πρότασης για τη συνδιοργάνωση της 16ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών (εισηγητής : Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, ΠΣ Έβρου)
ii.Εισήγηση έγκρισης πρότασης για την οικονομική στήριξη της εκδήλωσης «Σινεμά του Δρόμου» (εισηγητής : Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης)
iii.Επιστολή Δημάρχου Σαμοθράκης (σχετικά με τη λειτουργία του camping)
Πριν αρχίσει η συζήτηση επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας που αφορά τη στήριξη δράσεων πολιτισμού και ζήτησε να κατατεθούν προτάσεις για μέχρι το τέλος του χρόνου. Παίρνοντας το λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Κίμων πρότεινε η Επιτροπή να συνεδριάσει στο νησί της Σαμοθράκης και εν συνεχεία στη Θάσο και σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιτροπές Πολιτισμού Τουρισμού των αντίστοιχων Δήμων,  πρόταση που έγινε ομόφωνα δεκτή και εξουσιοδοτήθηκε η διοίκηση να προχωρήσει στην επίλυση των τεχνικών ζητημάτων που αφορούν τις συνεδριάσεις αυτές. Ο Αντιπρόεδρος Πέτροβιτς Δημήτρης πρότεινε η Περιφέρεια να οργανώσει μια συνάντηση δημοσιογράφων που εργάζονται στα ΜΜΕ της Περιφέρειας. Αυτό να γίνει στο Βόρειο Έβρο αρχικά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές ώστε να δημιουργηθεί περιφερειακή συνείδηση και ταυτόχρονα με τις συναντήσεις αυτές να προβάλλονται οι τουριστικές και πολιτιστικές δυνατότητες κάθε περιοχής. Η Επιτροπή συμφώνησε στην πρόταση αυτή και εξουσιοδότησε τόσο τον Αντιπρόεδρο όσο και την Περιφερειακή Σύμβουλο Κουκουβέλα Ζουμπουλιά να προετοιμάσει την πρόταση αυτή φέρνοντας ολοκληρωμένη εισήγηση.
ΘΕΜΑ 1Ο: Εισήγηση έγκρισης πρότασης για τη συνδιοργάνωση της 16ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών (εισηγητής : Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, ΠΣ Έβρου)
Εισηγούμενη το πρώτο θέμα η Περιφερειακή Σύμβουλος Κουκουβέλα Ζουμπουλιά είπε ότι από 11 έως 14 Σεπτεμβρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στις Φέρες η 16η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση Φερών, η οποία θα φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό εκθετών που με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους θα αναδείξουν την παραγωγικότητα της περιοχής, ενώ παράλληλα θα αναζητήσουν νέους δρόμους επιχειρηματικής συνεργασίας. Εν συνεχεία τόνισε ότι από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για μια διοργάνωση σημαντική που στοχεύει στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας και εισηγήθηκε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στη διοργάνωση της συγκεκριμένης έκθεσης με το ποσό των 5.000€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η : Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση για συνδιοργάνωση της 16ης Πανέβριας Αγροτικής Έκθεσης Φερών και στο ποσό των 5.000€.
ΘΕΜΑ 2Ο: Εισήγηση έγκρισης πρότασης για την οικονομική στήριξη της εκδήλωσης «Σινεμά του Δρόμου» (εισηγητής : Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης)
Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τη δράση «Σινεμά του Δρόμου»,λέγοντας ότι πρόκειται για μια δράση προβολής ταινιών σε περιοχές της Περιφέρειας εκτός των αστικών κέντρων η οποία θα συνοδεύεται και από μουσική. Η δράση αυτή προσεγγίζει τις ντόπιες συλλογικότητες και μοιράζεται μαζί τους το στήσιμο της μεγάλης οθόνης. Η πρόταση περιλαμβάνει την κάλυψη μέρους των εξόδων της εκδήλωσης που αφορά τις αμοιβές των μουσικών και την ηχητική κάλυψη και στο ποσό των3.935€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η : Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την πρόταση για κάλυψη μέρους των εξόδων της εκδήλωσης που αφορά τις αμοιβές των μουσικών και την ηχητική κάλυψη και στο ποσό των 3.935€.
ΘΕΜΑ 3Ο : Επιστολή Δημάρχου Σαμοθράκης (σχετικά με τη λειτουργία του camping)
Ο Πρόεδρος διένειμε στα μέλη και κατόπιν διάβασε την επιστολή του Δημάρχου Σαμοθράκης προς τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα που προέκυψε με το Δημοτικό Κάμπινγκ Σαμοθράκης. Παίρνοντας το λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Κίμων επεσήμανε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα λόγω του χαρακτηρισμού υπερβολικά πολλών περιοχών ως NATURA. Εν συνεχεία πρότεινε και η Επιτροπή έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημά του το θέμα να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με την λήξη της συζήτησης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, έλαβε το λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Κίμων επισημαίνοντας πως ορισμένοι χώροι τουριστικού ενδιαφέροντος όπως αρχαιολογικά μουσεία κλπ κλείνουν νωρίς το μεσημέρι και οι τουρίστες δεν έχουν την δυνατότητα να τους επισκεφθούν.Πρότεινε να επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας τέτοιων χώρων ούτως ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες. Επίσης να δημιουργηθούν αναψυκτήρια και η χρήση τους να δοθεί σε ιδιώτες, οποίοι θα είναι επίσης υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία τους.
Στο σημείο αυτό λύεται η σύσκεψη και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Τσολάκ Σουάτ
Κουκουβέλια Ζουμπουλιά
Σαλτούρος Δημήτριος
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Πέτροβιτς Δημήτριος
Παπαδόπουλος Κίμων
Ποτόλιας Χρήστος
Χατζή Μεμίς Τουρκές

Διαβάστηκε 795 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:53
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 7 2011 Πρακτικό 5 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή