Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 4

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/25-7-2011

Στην Κομοτηνή, σήμερα, 25 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.ΠΕ-ΑΜΘ 122/19-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Τσολάκ Σουάτ, Μέλος
3. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Μέλος
4. Ματζιάρης Αντώνιος, Μέλος
5. Παπαδόπουλος Στυλιανός, Μέλος
6. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
7. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
8. Παπαδόπουλος Κίμων, Μέλος
9. Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
10.Χατζή Μεμίς Τουρκές, Μέλος
11.Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
12.Μακρής Αθανάσιος, Π.Σ., Παρατηρητής
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης άσκησε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κα.Πεσυρίδου Αθηνά.
Σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντες 10 τακτικά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :
1) Οργανισμός Περιφέρειας - Λειτουργία θεματικής Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού-Τουρισμού.
2) Προτάσεις – Εισηγήσεις επί πολιτιστικών διοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
3) Συγκοινωνιακή διασύνδεση Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης – Περιφέρειας.
4) Συμμετοχή της Περιφέρειας στο 6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών.
Ο Πρόεδρος δέχθηκε την εισήγηση της ΠΣ Ξάνθης κα.Σερεφιά Σουλτάνας για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης των εξής θεμάτων :
1) Εισήγηση γνωμοδότηση επί προτάσεων πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης υπερτοπικής σημασίας
(Εισηγητής : κα. Σερεφιά Τάνια – Αντιπεριφέρεια Ξάνθης)
2) Πρόταση έγκρισης συνδιοργάνωσης του προγράμματος εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Αύγουστος 2011» σε συνεργασία με το Δήμο Τοπείρου, συνολικού ποσού 12.185€ (Εισηγητής : κα. Σερεφιά Τάνια –Αντιπεριφέρεια Ξάνθης).
3) Πρόταση έγκρισης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Αβδήρων, συνολικού ποσού 6.900€ (Εισηγητής : κα. Σερεφιά Τάνια – Αντιπεριφέρεια Ξάνθης).
ΘΕΜΑ 1Ο: Οργανισμός Περιφέρειας - Λειτουργία θεματικής Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού-Τουρισμού.
Λαμβάνοντας το λόγο ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.144 - Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν έχουν αρμοδιότητες επί θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο όμως προβλέπεται σε οργανισμούς άλλων Περιφερειών (Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης). Ως εκ τούτου, τα Τμήματα δεν  νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια προς αυτόν τον σκοπό. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη για τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας ούτως ώστε να προστεθούν οι αρμοδιότητες τουριστικών δράσεων. Προτάθηκε από τον Πρόεδρο να συσταθεί Διεύθυνση Τουρισμού με αρμοδιότητες αποκλειστικά την λήψη δράσεων Τουριστικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ανάλογων Τμημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η : Η Επιτροπή συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας.
ΘΕΜΑ 2Ο: Προτάσεις – Εισηγήσεις επί πολιτιστικών διοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Το θέμα αποσύρθηκε από τον Πρόεδρο με την επιφύλαξη να συζητηθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3Ο : Συγκοινωνιακή διασύνδεση Σαμοθράκης – Αλεξανδρούπολης – Περιφέρειας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η : Η Επιτροπή αποφάσισε ότι το θέμα είναι μείζονος σημασίας και προτείνει να εισαχθεί και ως συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο αφού αναζητηθούν και συγκεντρωθούν οι απόψεις και προτάσεις και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των λιμανιών σύνδεσης (Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη-Καβάλα).
ΘΕΜΑ 4Ο : Συμμετοχή της Περιφέρειας στο 6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών.
Παρουσιάστηκε στην Επιτροπή η εισήγηση για την συμμετοχή της Περιφέρειας στο 6ο Συμπόσιο Θασιακών Μελετών με θέμα «Η Θάσος δια μέσω των αιώνων : Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός», το οποίο πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια από το 1991. Η εισήγηση περιελάμβανε τη συμμετοχή της περιφέρειας με το ποσό των 22.000€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η : Ο Πρόεδρος πρότεινε και η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο συνέδριο παρέχοντας κατ’αρχήν στήριξη (επικοινωνιακά, με υλικά κλπ), επιφυλασσόμενη για οικονομική στήριξη κατόπιν προτάσεως της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
ΘΕΜΑ 1Ο (εκτός ημερησίας διάταξης) : Εισήγηση γνωμοδότηση επί προτάσεων πολιτιστικής τουριστικής ανάπτυξης υπερτοπικής σημασίας (Εισηγητής : κα. Σερεφιά Τάνια – Αντιπεριφέρεια Ξάνθης).
Παίρνοντας το λόγο η Περιφερειακή Σύμβουλος Ξάνθης κα Σερεφιά Τάνια εισηγήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να επιτευχθεί η έναρξη τουριστικού δρομολογίου του ΟΣΕ, το οποίο θα εκτελεί δρομολόγιο στις περιοχές των Δήμων Ξάνθης (Σταυρούπολη), Τοπείρου και Παρανεστίου (Δράμα).Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών, των ιστορικών μνημείων, της πλούσιας βιοποικιλότητας και των εναλλακτικών προορισμών της ευρύτερης περιοχής. Η πρόταση χαρακτηρίζεται υπερτοπικής σημασίας, αποτελεί αίτημα των εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου και εργαλείο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1η (εκτός ημερησίας διάταξης) : Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή από την επιτροπή.
ΘΕΜΑ 2Ο (εκτός ημερησίας διάταξης): Πρόταση έγκρισης συνδιοργάνωσης του προγράμματος εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Αύγουστος 2011» σε συνεργασία με το Δήμο Τοπείρου, συνολικού ποσού12.185€ (Εισηγητής : κα. Σερεφιά Τάνια – Αντιπεριφέρεια Ξάνθης).
Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα η Περιφερειακή Σύμβουλος Ξάνθης κα. Σερεφιά Τάνια πρότεινε τη συνδιοργάνωση με τα Δήμο Τοπείρου μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις υπό τον τίτλο «Μουσικός Πολιτιστικός Αύγουστος 2011» οι οποίες περιλαμβάνουν μια ποικιλία εκδηλώσεων όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, παρουσίαση παραδοσιακών χορών, συνολικού ποσού 12.185€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η (εκτός ημερησίας διάταξης) : Στη διάρκεια της συνεδρίασης εκφράστηκαν απόψεις ότι οι αποφάσεις της επιτροπής όσον αφορά το σκέλος των οικονομικών, δεν γίνονται δεκτές στο σύνολό τους από την Οικονομική Επιτροπή. Το γεγονός αυτό υποβαθμίζει το ρόλο της Επιτροπής αλλά και την αξιοπιστία της, όπως επισήμανε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.Πέτροβιτς Δημήτριος, αλλά και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι-Μέλη της Επιτροπής κκ Παπαδόπουλος Στυλιανός, Παπαδόπουλος Κίμων και Ματζιάρης Αντώνης. Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι πράγματι υπάρχει θέμα με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή να τον εξουσιοδοτήσει να θέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή το θέμα της στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Περιφέρεια. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο επ’αυτού και επίσης ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της εισηγήσεως της Περιφερειακής Συμβούλου Σερεφιά Τάνιας.
ΘΕΜΑ 3Ο (εκτός ημερησίας διάταξης) : Πρόταση έγκρισης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Αβδήρων, συνολικού ποσού 6.900€ (Εισηγητής : κα. Σερεφιά Τάνια –Αντιπεριφέρεια Ξάνθης).
Εισηγούμενη το τρίτο θέμα η Περιφερειακή Σύμβουλος Ξάνθης κα.Σερεφιά Τάνια πρότεινε τησυνδιοργάνωση με το Δήμο Αβδήρων συναυλίας του συγκροτήματος «Βόρειος Ήχος», στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Μουσικός Πολιτιστικός Αύγουστος 2011».
ΑΠΟΦΑΣΗ 3η (εκτός ημερησίας διάταξης) : Ομόφωνα θετικά ψήφισαν τα μέλη της επιτροπής με τις ίδιες παρατηρήσεις όπως για το προηγούμενο θέμα.
Στο σημείο αυτό λύεται η σύσκεψη και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού Τσολάκ Σουάτ
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
Ματζιάρης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Παπαδόπουλος Κίμων
Πέτροβιτς Δημήτριος
Χατζή Μεμίς Τουρκές
Ποτόλιας Χρήστος

Διαβάστηκε 671 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:52
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 5 2011 Πρακτικό 3 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή