Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 3

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/4-7-2011

Στην Κομοτηνή, σήμερα, 4 Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.ΠΕ-ΑΜΘ 93/28-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 τουΝ.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Τσολάκ Σουάτ, Μέλος
3. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Μέλος
4. Ματζιάρης Αντώνιος, Μέλος
5. Παπαδόπουλος Στυλιανός, Μέλος
6. Σαλτούρος Δημήτριος, Μέλος
7. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
8. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
9. Παπαδόπουλος Κίμων, Μέλος
10. Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
11. Χατζή Μεμίς Τουρκές, Μέλος
12. Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
13. Πουρνάρα Μαρίκα, Αναπληρωματικό Μέλος
14. Μακρής Αθανάσιος, Π.Σ., Παρατηρητής
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης άσκησε η υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας κα.Πεσυρίδου Αθηνά. Σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντες 11 τακτικά και 1 αναπληρωματικό. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης :
α. Προτάσεις της Π.Ε Έβρου για την στήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Ν.Έβρου (εισηγήσεις : Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κα. Γεωργία Νικολάου, Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα)
β. Συζήτηση- κατάθεση γραπτών προτάσεων επί του κειμένου για την πρόταση στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου για το έργο ΕΣΠΑ όσον αφορά την τουριστική προβολή (εισηγητές: κ. Κώστας Παπαδόπουλος, κ.Κώστας Καλούδης, Περιφέρεια Α.Μ.Θ)
γ. Προβολή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ στην Βουλγαρία ενόψει του ανοίγματος της συνοριακής διόδου στην Νυμφαία Ν. Ροδόπης (εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Παπακοσμάς)
δ. Συμμετοχή της Περιφέρειας στην 7η γιορτή αγροτουρισμού Χίου. (εισηγήτρια : κα. Μαρία Δαλάκα, υπάλληλος Περιφέρειας Α.Μ.Θ) ΘΕΜΑ 1Ο: Προτάσεις της Π.Ε Έβρου για την στήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Ν.Έβρου(εισηγήσεις : Αντιπεριφερειάρχης Έβρου κα. Γεωργία Νικολάου, Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Ζουμπουλιά Κουκουβέλα).
Αναλυτικά οι προτεινόμενες δράσεις και τα αντίστοιχα προτεινόμενα ποσά είναι οι εξής :
1. Ιστιοπλοϊκός αγώνας “International Summer Regatta Alexandroupolis 2011” – 8.000€
2. 17η Συνάντηση Νέων – Άρδας 2011-07-05 – 8.000€
3. Φωτογραφικό Project “TERRA THRAKIA” – 10.000€
4. Πολυήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΑΙ 2011» - 8.000€
5. 12ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ορεστιάδας – 8.000€
6. “ΤΡΙΠΟΡΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ – TRIPORI GLOBAL POINT – MEGA COSMOS MULTICULTURAL EVENT” –8.000€
Συνολικό προτεινόμενο ποσό 50.000€.
Λαμβάνοντας το λόγο η Περιφερειακή Σύμβουλος Έβρου κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, ζήτησε την απόσυρση του 6ου υποθέματος “ΤΡΙΠΟΡΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ – TRIPORI GLOBAL POINT – MEGA COSMOS MULTICULTURAL EVENT” και την αντικατάστασή του με το θέμα «Εισήγηση έγκρισης πρότασης για τη συνδιοργάνωση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καβείρια 2011» σε συνεργασία με το Δήμο Σαμοθράκης», προτεινόμενου ποσού 12.000€, η οποία και έγινε δεκτή, διαμορφώνοντας το συνολικό προτεινόμενο ποσό στα 54.000€.
Ακολούθησε παρουσίαση των επί μέρους θεμάτων και διάλογος επί αυτών. Αρνητική ψήφο έδωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας κ Ποτόλιας Χρήστος, με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες προτάσεις από άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας κ.Παπαδόπουλος Κίμων ψήφησε «λευκό», με το αιτιολογικό ότι «δεν υπάρχει συνολικό πρόγραμμα στην Περιφέρεια ΑΜΘ (αποσπασματική λειτουργία) και ότι γνωμοδοτούμε για άλλη επιτροπή χωρίς ουσιαστικό-καθοριστικό ρόλο στα θέματα για τα οποία αποφασίζουμε-γνωμοδοτούμε».
ΑΠΟΦΑΣΗ 1Η : Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι συμφωνεί με την πρόταση της ΠΕ Έβρου για την στήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Ν.Έβρου, όπως αυτή είχε κατατεθεί με εισηγήσεις στην επιτροπή και όπως διαμορφώθηκε με την αντικατάσταση του 6ου υποθέματος με νέο, κατόπιν εισηγήσεως της Περιφερειακής Συμβούλου Έβρου κα Κουκουβέλα Ζουμπουλιάς και για το συνολικό προτεινόμενο ποσό των 54.000€.
ΘΕΜΑ 2Ο: Συζήτηση - κατάθεση γραπτών προτάσεων επί του κειμένου για την πρόταση στην κατάρτιση τεχνικού δελτίου για το έργο ΕΣΠΑ όσον αφορά την τουριστική προβολή (εισηγητές:κ.Κώστας Παπαδόπουλος, κ.Κώστας Καλούδης, Περιφέρεια Α.Μ.Θ)
Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο αρχικά στον κ.Καλούδη Κώστα, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, και εν συνεχεία στον κ.Παπαδόπουλο Κώστα, στέλεχος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΑΜΘ, οι οποίοι παρουσίασαν
α) το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την στρατηγική του τουριστικού προϊόντος ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους και την εθνική τουριστική πολιτική του ΕΟΤ και του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, β) την υποστήριξη στη σύνταξη ΤΔΠΠ Τουριστικής Προβολής έτους 2011 και2012, γ) τη διατύπωση μετρήσιμων στόχων και δημιουργία συστήματος αξιολόγησης των δράσεων σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ποιοτικούς στόχους, ποσοτικά δεδομένα αλλά και μηχανισμό διαρκούς παρακολούθησης των επιδόσεων και επαναπροσδιορισμού των στόχων και δ) την υποστήριξη στη δημιουργία φακέλου ωριμότητας και σκοπιμότητας για τα προτεινόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού έργα. Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να καταθέσουν τις απόψεις του ως προς την αξιοποίηση των πόρων του προγράμματος και στα πλαίσια των προδιαγραφών που θέτονται από αυτό, όπως προηγουμένως αναλυτικά παρουσιάστηκαν. Τα δυο τελευταία θέματα αποσύρθηκαν από τον Πρόεδρο λόγω έλλειψης χρόνου, με την επιφύλαξη να συζητηθούν σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό λύεται η σύσκεψη και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού Τσολάκ Σουάτ
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
Ματζιάρης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Σαλτούρος Δημήτριος
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Παπαδόπουλος Κίμων
Πέτροβιτς Δημήτριος
Χατζή Μεμίς Τουρκές
Ποτόλιας Χρήστος
Πουρνάρα Μαρίκα

Διαβάστηκε 818 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:51
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 4 2011 Πρακτικό 2 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή