Επιτροπή Ανάπτυξης

2011 Πρακτικό 1

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/11-4-2011

1. Στην Κομοτηνή, σήμερα, 11 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:50, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ, 1ος όροφος, Γ. Κακουλίδου 1, η Επιτροπή Πολιτισμού-Τουρισμού, ύστερα από την υπ.αριθμ. οικ.7/5-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.3852/2010.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
2. Τσολάκ Σουάτ, Μέλος
3. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά, Μέλος
4. Ματζιάρης Αντώνιος, Μέλος
5. Παπαδόπουλος Στυλιανός, Μέλος
6. Σερεφιά Σουλτάνα, Μέλος
7. Πατήρας Νικόλαος, Μέλος
8. Παπαδόπουλος Κίμων, Μέλος
9. Πατακάκης Αργύριος, Μέλος
10. Πέτροβιτς Δημήτριος, Μέλος
11. Χατζή Μεμίς Τουρκές, Μέλος
12. Ζησίμου Παύλος, Μέλος
13. Ποτόλιας Χρήστος, Μέλος
14. Χουσείν Ερτζάν, Αναπληρωματικό Μέλος
15. Αραμπατζής Αθανάσιος, Αναπληρωματικό Μέλος
16. Μακρής Αθανάσιος, Π.Σ., Παρατηρητής
17. Γεωργιάδης Παναγιώτης, Συνεργάτης Αντιπεριφερειάρχη
2. Αφού διαπιστώθηκε αριθμητική απαρτία διότι σε σύνολο 14 μελών ήταν παρόντα τα 13 μέλη (τακτικά 12 και 1 αναπληρωματικό) με τη συμμετοχή και ενός ακόμη αναπληρωματικού ( κ. Αραμπατζής Αθανάσιος, ΠΣ Ροδόπης ).
3. Απουσίαζαν ο ΠΣ Ξάνθης κ. Σαλτούρος Δημήτριος καθώς και το αναπληρωματικό αντίστοιχο μέλος ΠΣ Ξάνθης κα Τσούλου – Τσαγκαλίδου Συρματένια.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
4. Τα θέματα ημερήσιας Διάταξης :
α. Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής
β. Ενημέρωση Μελών για την παρούσα κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν στο Πολιτισμό – Τουρισμό – Προτάσεις από Αντιπεριφερειάρχη.
5. Τα θέματα εκτός ημερήσιας Διάταξης :
α Συμμετοχή με περίπτερο στο « 2ο Argo Quality Festival » Αθήνα Τεχνόπολις 13-15Μαΐου 2011.
β Διοργάνωση 10ήμερου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Κωνσταντινούπολη Σισμανόγλειο Μέγαρο Ιούνιος 2011.
γ Συνδιοργάνωση Air Show / KAVALA FLY-IN 2011 – Λιμάνι Καβάλας 3-5 Ιουνίου 2011.
δ Συνδιοργάνωση Υπερμαραθωνίου Δήμου Παρανεστίου Δράμας 2011 ( 5η Διοργάνωση Οκτώβριος 2011).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
6. Η συζήτηση ανά θέμα περιελάμβανε τα κατωτέρω:
α ΘΕΜΑ 1Ο Ημερησίας Διάταξης : Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο αρμόδιος θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαποσμάς διευκρίνισε αρχικά ότι η Επιτροπή συνιστά γνωμοδοτικό και εισηγητικό όργανο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ και παρουσίασε τον πρώτο σχεδιασμό που έχει γίνει για τους επόμενους μήνες, όπως και τον προγραμματισμό τους ενόψει της τουριστικής περιόδου. Σημείωσε ότι το στελεχιακό δυναμικό που υπάρχει σε επίπεδο Περιφέρειας εντάσσεται σε Ομάδα Διοίκησης Έργου με στόχο τον άμεσο συντονισμό όλου του διατιθέμενου δυναμικού για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης κατετέθησαν οι προτάσεις των περιφερειακών συμβούλων που είναι μέλη της επιτροπής και τονίστηκε η ανάγκη για αρμονική λήψη αποφάσεων. Αναφορικά με τα οικονομικά εφόδια της Επιτροπής ο κ. Παπακοσμάς ενημέρωσε ότι μέσα από το ΕΣΠΑ υπάρχει ένα πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για την τουριστική και πολιτιστική προβολή της ΠΑΜ-Θ και από την 1η Ιουλίου που το ΕΣΠΑ περνά στην αιρετή περιφέρεια θα μπορέσει η Επιτροπή να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.
ΑΠΟΦΑΣΗ 1Η : Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι συνεδριάσεις της δύνανται να πραγματοποιούνται στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά και σε κατάλληλες αίθουσες σε περιοχές όπου αυτό θα κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαίο ενώ στη συνέχεια οι συναντήσεις μπορούν να γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων καθώς υπάρχει αίθουσα τηλεδιάσκεψης σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Επίσης και με σκοπό τον έλεγχο της τεχνικής αυτής δυνατότητας (τηλεδιάσκεψη) αποφασίστηκε άτυπη συνεδρίαση στις 12:00 Παρασκευή 15 Απριλίου 2011.
β ΘΕΜΑ 2Ο Ημερησίας Διάταξης : Ενημέρωση Μελών για την παρούσα κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν στο Πολιτισμό – Τουρισμό – Προτάσεις από Αντιπεριφερειάρχη. Τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για την ανάγκη μεγάλης προσπάθειας απ΄ όλο το δυναμικό της Περιφέρειας για την ανάδειξη της περιοχής μας ως τόπου δημιουργίας πολιτιστικών δράσεων και δρωμένων και ως τόπου προορισμού για 12 μήνες τον χρόνο. Συμφωνήθηκε μετά από δήλωση του Προέδρου, κατά τη συζήτηση η ανάγκη να συνδιαμορφωθούν πολιτικές που θα είναι προς όφελος των πέντε περιφερειακών ενοτήτων και μπορούν να υλοποιηθούν σε συνέργεια με τους ανθρώπους του πολιτισμού και του τουρισμού. Επίσης τα μέλη ενημερώθηκαν για την ανάγκη διαβούλευσης με τους φορείς πολιτισμού και τουρισμού ανά περιφερειακή ενότητα καθώς η ταυτότητα κάθε περιοχής είναι ξεχωριστή, «γι’ αυτό και οφείλουμε να τη σεβαστούμε και να την αναδείξουμε». Τονίστηκε ότι τα βήματα που γίνονται είναι σε σταθερούς ρυθμούς κι έχουν σαν στόχο να διαμορφωθεί μια άλλη αναπτυξιακή πορεία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με όχημα ανάπτυξης τον πολιτισμό και τον τουρισμό.
γ Εκτός Ημερησίας Διάταξης :
(1) ΘΕΜΑ 3Ο Συμμετοχή με περίπτερο στο « 2ο Argo Quality Festival » Αθήνα Τεχνόπολις 13-15 Μαΐου 2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ 2Η : Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση στο σύνολο της για την συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση « 2ο Argo Quality Festival » στην Αθήνα Τεχνόπολις 13-15 Μαΐου 2011 και την αποστολή στο περίπτερο τουριστικού υλικού και φυλλαδίων προβολής της .
(2) ΘΕΜΑ 4Ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης : Διοργάνωση 10ήμερου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης - Κωνσταντινούπολη, Σισμανόγλειο Μέγαρο, Ιούνιος 2011. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετά την εξασφάλιση της προσφοράς διάθεσης χώρου και συνεργασίας με τις προξενικές αρχές της χώρας μας στην Κωνσταντινούπολη εισηγήθηκε το σχετικό θέμα . Αντικειμενικός σκοπός κυρίαρχα θα είναι η προβολή της Περιφέρειας μας μέσα από την εκμετάλλευση της διαθέσιμης αίθουσας 30 τμ του Σισμανόγλειου Μεγάρου σε ένα μεγάλο δυνητικά πελατειακό δυναμικό της γείτονας χώρας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 3Η : Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα στο σύνολο της την πρόταση εισήγησης θέματος ώστε η Περιφέρεια να συμμετάσχει ως κύριος διοργανωτής με το προτεινόμενο ποσό των 14.000 euro.
(3) ΘΕΜΑ 5Ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης : Συνδιοργάνωση Air Show / KAVALA FLY-IN 2011 – Λιμάνι Καβάλας 3-5 Ιουνίου 2011.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους της διοργάνωσης τον συντονισμό της οποίας δύναται να αναλάβει η ίδια η Αντιπεριφέρεια. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την συνδιοργάνωση με τους τοπικούς Φορείς της Περιφέρειας μιας αεροπορικής επίδειξης ( Air Show) στην ευρεία περιοχή του Λιμένα Καβάλας μεταξύ 3-5 Ιουνίου 2011 και εντός της τερματικής περιοχής του Αεροδρομίου (ΤΜΑ). Κατά δήλωση όλων των εκπροσώπων των συμμετασχόντων υπήρξε ομόφωνη θετική προσέγγιση και πρόθεση ενεργούς συμμετοχής στη συνδιοργάνωση της αεροπορικής επίδειξης, μια και αφορά ένα αναπτυξιακό γεγονός, ζήτημα που αποτυπώθηκε σημαντικά από τα τοπικά ΜΜΕ. Η κοινωνία της περιοχής, αναμένεται να εισπράξει πολλαπλά ψυχικά (ιδιαίτερα για τις μικρές ηλικίες) και υλικά οφέλη, από μία μοναδική σε έκταση και είδος διοργάνωση η οποία δύναται να αποτελέσει και κορυφαίο γεγονός για όλη η Περιφέρεια.
ΑΠΟΦΑΣΗ 4Η : Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα στο σύνολο της την πρόταση εισήγησης θέματος ώστε η Περιφέρεια να συμμετάσχει ως κύριος διοργανωτής με το συνολικό ποσό των 15.000 euro.
(4) ΘΕΜΑ 6Ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης : Συνδιοργάνωση ΥπερμαραθωνίουΔήμου Παρανεστίου Δράμας 2011 ( 5η Διοργάνωση Οκτώβριος 2011).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα η πρόταση αφορά την διοργάνωση στις 15 και 16 Οκτ 2011, υπερμαραθωνίου για 5η συνεχή χρονιά στο δήμο Παρανεστίου ΠΕ Δράμας. Σκοπός σύμφωνα με τον διοργανωτή Δήμο είναι η προαγωγή του εναλλακτικού τουρισμού στη περιοχή και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αναδεικνύοντας την οικολογική αξία των φυσικών του πόρων και προσδοκώντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση τους.
ΑΠΟΦΑΣΗ 5Η : Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα στο σύνολο της την πρόταση εισήγησης θέματος ώστε η Περιφέρεια να συμμετάσχει στη διοργάνωση, σε επίπεδο προετοιμασίας και σχεδιασμού, με το στελεχιακό δυναμικό της ΠΕ Δράμας που είναι αρμόδιο για θέματα τουρισμού. Στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση στις 14:30 και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα Μέλη
Πολιτισμού-Τουρισμού Τσολάκ Σουάτ
Παπακοσμάς Κωνσταντίνος Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
Ματζιάρης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Στυλιανός
Σερεφιά Σουλτάνα
Πατήρας Νικόλαος
Παπαδόπουλος Κίμων
Πατακάκης Αργύριος
Πέτροβιτς Δημήτριος
Χατζή Μεμίς Τουρκές
Ζησίμου Παύλος
Ποτόλιας Χρήστος
Χουσείν Ερτζάν

Διαβάστηκε 723 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 11:48
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « 2011 Πρακτικό 2 2019 Απόφαση 453 »

Αναζήτηση Επιτροπή Ανάπτυξης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή