Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Έναρξη χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

 

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας ανακοινώνει ότι:

 • η ισχύς των Δελτίων Μετακίνησης       Ατόμων με αναπηρίες του έτους 2013 λήγει στις

     31-05-2014

 • η ανανέωση και η έκδοση των Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με αναπηρίες αρχίζει ημέρα Τετάρτη 23/04/2014 και λήγει στις 31/12/2014
 • Οι πολίτες μπορούν να θεωρούν τα δελτία μετακίνησης στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (γραφείο 321 του 3ου ορόφου του Διοικητηρίου από 8:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων.
 • Η έκδοση των δελτίων θα γίνεται μόνο στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (γραφείο 321 του 3ου ορόφου του Διοικητηρίου) από 8:00 π.μ. μέχρι και 14:00 μ.μ.
 • Στα ΚΕΠ του Δήμου διαμονής των δικαιούχων θα θεωρούνται ΜΟΝΟ τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ που θεωρήθηκαν ως τις 31-12-2013 .

 

     Στους δικαιούχους που είναι Άτομα με Αναπηρίες με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και είναι:

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπήκοοι των Κρατών –Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπήκοοι Κρατών –Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού

          Οικονομικού Χώρου (Ε. Ε. Ο. Χ)

 • υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ.

     4017/59(ΦΕΚ 246/59 τ.A’)

 • υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε

     ελληνικό έδαφος, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα

 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς

     παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των

     Προσφύγων (Ν.Δ.3989/1959 ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας

     Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν.389/1968 ΦΕΚ 125 τ. Α΄), δικαιούχοι

     επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

 

   παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές Εσωτερικού των Υπεραστικών ΚΤΕΛ και δωρεάν μετακίνηση με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000,00 € ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000,00 € προσαυξανόμενο με 5.600,00 € για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο και εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω.

        Στο ανωτέρω εισόδημα περιλαμβάνονται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο.

 

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομίζουν οι πολίτες είναι :

 

 1. 1.ΑΙΤΗΣΗ του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου (το έντυπο αίτησης χορηγείται από την υπηρεσία) με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρά κάτω :
 2. 2.ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό  

      ποσοστό αναπηρίας(τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της.

       2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας

             των   Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις   Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα

             χωρίς την προσκόμιση της γνωμάτευσης εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο

             Μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

       2β. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή

            Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να

             πιστοποιείται παθολογοανοτομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

       2γ. Οι τυφλοί και Β.Ν.Κ. : α) που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, δικαιούνται

            κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους, β) που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο

             μητρώο των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων, για να δικαιωθούν κάρτα μετακίνησης και για

             τους συνοδούς τους απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι

             είναι τυφλοί ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30(τριάντα) ή νοηματική υστέρηση με

             ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός

             αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

     2δ. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑμεΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους

           προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

     2ε. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που έχουν καταστεί ανίκανοι

           για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση

           Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το

           ατύχημα.

 1. 3.Το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  1. 4.Φωτοτυπία   του   εκκαθαριστικού   σημειώματος   της   δήλωσης   του   φόρου εισοδήματος οικ.έτους 2013.
  2. 5.Το ασφαλιστικό βιβλιάριο Υγείας (το πρωτότυπο)
  3. 6.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.  (ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης που χορηγείται από την υπηρεσία)
  4. 7.α) Για έκδοση νέου δελτίου 2 πρόσφατες φωτογραφίες

β) Για έκδοση δελτίου συνοδού, που δικαιούνται οι ολικά τυφλοί και οι βαριά νοητικά υστερούντες

     με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω, 3 πρόσφατες φωτογραφίες.

γ) Για ανανέωση δελτίου δεν χρειάζονται φωτογραφίες.

 

    

Σημείωση : Οι δικαιούχοι οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους (ενσωματωμένη στο έντυπο της

αίτησης που χορηγείται από την υπηρεσία) δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού

δελτίου για το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, δεν υποχρεούνται να

προσκομίζουν εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.

 

 Δείτε τον σχετικό πίνακα

       Η θεώρηση και η έκδοση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

 

Τα Κ.Ε.Π. βρίσκονται :

 1. 1.Δήμο Δράμας (κτίριο Διοικητηρίου)
 2. 2.Δημοτική Κοινότητα Κυργίων
 3. 3.Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου
 4. 4.Τοπική Κοινότητα Νικηφόρου
 5. 5.Τοπική Κοινότητα Φωτολίβους
 6. 6.Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης
 7. 7.Δημοτική Κοινότητα Κ. Νευροκοπίου
Διαβάστηκε 3184 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή