Δημοσίευση αιτήματος χορήγησης δικαιώματος διέλευσης παρόχου

Σας ενημερώνουμε ότι ο πάροχος «ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» με δ. τίτλο «ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΕΕΣ» κατέθεσε στην υπηρεσία μας αίτηση για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης στα παρακάτω σημεία αρμοδιότητάς μας :
1) Παλαιά Εθνική Οδός Νο 2 Ξάνθης – Κομοτηνής (τριτεύον Εθνικό Δίκτυο) στην περιοχή Γλυκονερίου .
2) Επαρχιακή Οδός Νο 15 Κομοτηνή – Σύμβολα – Πολύανθος δια Δύμης – Θάμνα – Ασωμάτων και Σώστη στο τμήμα Ασώματοι – Ρίζωμα – Θάμνα – Αγίασμα – Δύμη – Φωλιά.
3) Επαρχιακή οδός Νο 4 Κομοτηνή – Οργάνη – Βουλγαρικά Σύνορα δια Γρατινής - Καλλυντηρίου και Ανω Δροσινής στα τμήματα από διασταύρωση Καλλυντηρίου έως διασταύρωση ανω Δροσινής , στο τμήμα προ Κάτω Βυρσίνης και στο τμήμα Οργάνη – Σμιγάδα - Μυρτίσκη .
4) Επαρχιακή οδός Νο 4β Διασταύρωση Ανω Δροσινής – Δρύμη – Δρανιά – Οργάνη
5) Επαρχιακή οδός Νο 4δ Μυρτίσκη - Ανω Βυρσίνη
6) Επαρχιακή οδός Νο 4ε Δρανιά – Κάρδαμος – Κύμη – Σμιγάδα στο τμήμα Δρανιά -Κάρδαμος - Κύμη

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 28 του ν. 4070/12 να δημοσιεύσετε το έγγραφό μας αυτό εντός του καταστήματος της Περιφέρειας, καθώς και στο διαδίκτυο.


Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ