Στοιχεία Εκτέλεσεσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ σύμφωνα με τις διαταξεις του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 μηνός Απριλίου του έτους 2017