Εκτύπωση

Ορθή επανάληψη (αφορά προσθήκη επισυναπτομένων αρχείων ΤΕΥΔ και προκήρυξη) του Διαγωνισμού «Προμήθεια λαμπτήρων και συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού για τον ηλεκτροφωτισμό του εθνικού και επαρχιακού δικτυού αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019»