Εκτύπωση

Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξης πρόσληψης δυο (2) δημοσιογράφων

Περισσότερα....

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

στην αριθμ . Δ.Δ.οικ. 4289/13-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΟ7ΛΒ-7ΝΜ ) προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δημοσιογράφων.

Γνωστοποιείται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την ανωτέρω προκήρυξη είναι από 20-9-2019

έως και 26-9-2019.

 

Από τη Δ/νση Διοίκησης Περιφέρειας ΑΜΘ