ΜΠΕ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) εκτάσεως 98.084,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Σκάλωμα»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) εκτάσεως 98.084,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Σκάλωμα», Τ.Κ. Σκαλώματος, Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΥΓΗ Ε.ΠΕ.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ.
Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης τηλ. 25310 23484.
Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Ροδόπης με αριθ. πρωτ. ΔΔ 3571/12-7-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ